Ξεκλειδώνοντας τη συγγραφική ικανότητα των εφήβων μέσα από το παραμύθι. Ψηφιακοί πειραματισμοί στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο.

Unlocking the writing ability of teenagers through the fairy tale. Digital experiments in the course of Modern Greek Literature in High School. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΤΑΝΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 88
 7. ΜΑΚΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 8. ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ, ΘΑΡΡΕΝΟΣ
 9. Δημιουργική Γραφή, Δημιουργικότητα, Αφήγηση, Ψηφιακή Αφήγηση, Εκπαίδευση, Ενσυναίσθηση, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Παραμύθι, Μαθησιακή Διαδικασία, Διδακτική Αξιοποίηση
 10. ΔΕ
 11. -
 12. 6
 13. 6
  • Η παρούσα ερευνητική εργασία περιλαμβάνει αφενός, τη θεωρητική παρουσίαση τεκμηριωμένων απόψεων γύρω από τις έννοιες δημιουργική γραφή, ψηφιακή αφήγηση και παραμύθι και αφετέρου, την πρακτική εφαρμογή τους. Κάθε έννοια αναλύεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο. Ο συνδετικός κρίκος, που ενώνει τους παραπάνω όρους μεταξύ τους, είναι η λογοτεχνία και πιο συγκεκριμένα η διδασκαλία της στο Γυμνάσιο.

   Αναλυτικότερα, η εργασία αυτή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη δημιουργική γραφή. Αναλύεται ο ορισμός, η αξία και ο ρόλος της ως γνωστικό αντικείμενο εκπαίδευσης. Σχολιάζεται, επίσης, το θέμα της δημιουργικότητας και της έμπνευσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται η έννοια της ψηφιακής αφήγησης, οι βασικές κατηγορίες, τα βήματα της διαδικασίας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου, καθώς και η χρησιμότητά της στην εκπαίδευση. Στο τρίτο κεφάλαιο, δίνεται ο ορισμός της έννοιας του παραμυθιού, η διάκρισή του από τον μύθο και η ιστορική πορεία διάδοσής του στον ελλαδικό χώρο. Έπειτα, επισημαίνονται τα είδη και οι κατηγορίες, στις οποίες ταξινομούνται τα παραμύθια. Ακολουθεί η καταγραφή των χαρακτηριστικών και κατόπιν, παρουσιάζεται η παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση του παραμυθιού ως μορφωτικό αγαθό. Στο τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η πορεία της πρακτικής εφαρμογής των εννοιών, που αναλύθηκαν σε θεωρητικό επίπεδο. Επιλέγεται το παραμύθι Ο Μικρός Πρίγκιπαςκαι παρουσιάζεται η δομή, οι συμβολισμοί και το περιεχόμενό του. Στη συνέχεια, καταγράφεται το στάδιο της δημιουργικής γραφής. Οι μαθητές δημιουργούν νέα επεισόδια στο γνωστό παραμύθι και στην συνέχεια ψηφιοποιούν.


  • This research work includes, on the one hand, the theoretical presentation of documented opinions around the concepts of creative writing, digital storytelling and fairy tale, and on the other hand, their practical application. Each concept is analyzed in a separate chapter. The connecting link, which joins the above terms together, is literature and more specifically its teaching in High School.

   More specifically, this work consists of four chapters. The first chapter is about creative writing. Its definition, value and role as a subject of education are analyzed. The issue of creativity and inspiration is also commented on. In the second chapter, the concept of digital storytelling is described, the main categories, the steps of the process, the advantages and disadvantages of the method, as well as its usefulness in education. In the third chapter, the definition of the concept of the fairy tale, its distinction from the myth and the historical course of its dissemination in the Greek area is given. Then, the genres and categories into which the fairy tales are classified are highlighted. This is followed by the recording of the characteristics and then, the pedagogical and didactic utilization of the fairy tale as an educational asset is presented. In the last chapter, the course of the practical application of the concepts, which were analyzed at a theoretical level, is presented. The fairy tale, The Little Prince, is selected and its structure, symbolism and content are presented. Next, the creative writing stage is recorded. Students create new episodes in the well-known fairy tale and then digitize.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές