Η αξιοποίηση της Αγγλικής ως lingua franca σε πολύγλωσσο νηπιαγωγείο - Μελέτη περίπτωσης σε σχολείο της κεντρικής Αθήνας

The use of English as lingua franca in multilingual kindergarten- Case study in a school of central Athens (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΝΑ ΣΑΛΑΜΑΛΕΚΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 11 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Κάντζου Βασιλική
 8. Κάντζου Βασιλική, Ανδρουλάκης Γεώργιος
 9. πολυγλωσσία, νηπιαγωγείο, πολύγλωσση εκπαίδευση, αγγλικά, lingua franca
 10. ΑΔΕ70
 11. 1
 12. 16
 13. 19
  • Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει την αξιοποίηση της αγγλικής ως γλώσσας-μεσολαβητή σε πολύγλωσσο νηπιαγωγείο της Αθήνας, τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Διερευνόνται, επιπλέον, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξιοποίηση γλωσσών πέραν της ελληνικής και την πολυγλωσσία. Η έρευνα είναι ποιοτική και τα εργαλεία που αξιοποιούνται είναι η έρευνα πεδίου εντός και εκτός της τάξης και οι συνεντεύξεις προς τέσσερις εκπαιδευτικούς του σχολείου. Η έρευνα πεδίου διήρκεσε 10 σχολικές ημέρες μέσα στο Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2022 και η συνέντευξη ολοκληρώθηκε στις 9-10 Ιανουαρίου του 2023. Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πεδίου διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν την αγγλική γλώσσα ως μεσο για τη διδασκαλία της ελληνικής και νέων γνωστικών αντικειμένων, ως κώδικα για την επεξήγηση δραστηριοτήτων και την παροχή οδηγιών, ως μέσο για την επίλυση ζητημάτων και έλεγχο συμπεριφορών των μαθητών  καθώς και ανταποκτινόμενοι στον κώδικα που επιλέγουν οι μαθητές σε μία συνομιλία. Από την άλλη οι μαθητές εναλλάσσουν αγγλικά και ελληνικά σε περιπτώσεις που θέλουν να γίνουν κατανοητοί στους συνομιλητές τους, αλλά και ως μέσο για παραγωγή νοήματος και προσέγγιση της γνώσης. Από τις συνεντέυξεις προέκυψε οτι οι εκπαιδευτικοί διάκεινται γενικώς θετικά απέναντι στην αξιοποίηση γλωσσών πέραν της ελληνικής στο σχολείο ενώ η ελληνική και η αγγλική αναφέρονται ως οι μόνες γλώσσες που οι ίδιες αξιοποιούν. Μέσω της συνέντευξης, επιπλέον, αναδύονται οι διαφέρουσες απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά με την εισαγωγή της αγγλικής στο νηπιαγωγείο καθώς και η ετοιμότητα που αισθάνονται για τη διαχείρηση της πολυγλωσσίας στην τάξη τους.

  • This paper attempts to investigate the use of the English language as a mediator language in a multilingual kindergarten in Athens, both among students and between students and teachers. In addition, teachers' perceptions regarding the use of languages other than Greek as well as multilingualism are investigated. The research is qualitative and the tools are field research inside and outside the classroom and interviews with four of the school's teachers. The field research lasted 10 days during November and December 2022 and the interviews were completed on January 9-10, 2023. From the analysis of the field research data, it was found that the teachers use English as means of teaching Greek and new subjects, as code for explaining activities and providing instructions, as a means for solving issues and controlling the behaviors of the students as well as responding to the code students choose in a conversation. On the other hand, students also use English in cases where they want to be understood by their interlocutors, but also as a means of producing meaning and approaching knowledge. Analyzing the interviews, it emerged that the teachers are, in general, positive towards the use of languages other than Greek at school, while Greek and English are mentioned as the only languages that they use. Moreover, through the interviews, the teachers' different views on the introduction of English in the kindergarten as well as the readiness they feel to manage multilinualism in their classroom emerge. 

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές