Διερευνώντας τη διαπολιτισμικότητα σε διδακτικές προσεγγίσεις εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών

 1. MSc thesis
 2. ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ ΑΛΤΕΖΙΝΙ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 111
 7. Μαλιγκούδη, Χριστίνα
 8. πολυγλωσσία, διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα, διδακτικές προσεγγίσεις, διαπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση, γλωσσική πολιτική
 9. Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς ΑΔΕ70
 10. 3
 11. 34
 12. 16
  • Η πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική σύνθεση των σύγχρονων ευρωπαϊκών κοινωνιών αποτελεί μία πραγματικότητα, την οποία εδώ και αρκετά χρόνια οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προσπαθούν να προαγάγουν και να προασπίσουν. Η ανάγκη για αμοιβαία κατανόηση μεταξύ ομιλητών που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, καθώς και η ανάγκη για την αποδοχή και κυρίως την κατανόηση του πολιτισμικού κεφαλαίου του κάθε ατόμου, δημιούργησαν την ανάγκη για μία διαφορετική προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Σε αυτή τη διαδικασία ο εκπαιδευτικός καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο κυρίως μέσω των διδακτικών προσεγγίσεων που εφαρμόζει κατά την διάρκεια της διδασκαλίας καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το πολιτισμικό στοιχείο τόσο των ομιλητών της γλώσσας την οποία διδάσκει, όσο και των ίδιων των μαθητών του. Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει στοιχεία διαπολιτισμικότητας στις διδακτικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ξένες γλώσσες. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε η διεξαγωγή μίας ποιοτικής έρευνας και το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη. Στην έρευνα συμμετείχαν έξι γυναίκες εκπαιδευτικοί, δύο από τις οποίες διδάσκουν τη γερμανική γλώσσα και οι υπόλοιπες τέσσερις την αγγλική γλώσσα. Όλες οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα και οι ηλικίες τους κυμαίνονται από 25 έως 45 ετών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τη θετική στάση των εκπαιδευτικών ως προς την καλλιέργεια της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών τους. Ως προς τις διδακτικές προσεγγίσεις, η εφαρμογή στοιχείων της παραδοσιακής μεθόδου από τις εκπαιδευτικούς εξισορροπείται με την υιοθέτηση προσεγγίσεων βασίζονται στις αρχές της διαπολιτισμικής διδακτικής, επιτυγχάνοντας μία διαπολιτισμική προσέγγιση στη διδασκαλία τους. Τέλος, η ύπαρξη στοιχείων διαπολιτισμικότητας στις διδακτικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνεται μέσω της αξιοποίησης του πολιτισμικού στοιχείου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

  • The multilingual and multicultural composition of modern European societies is a reality, that for many years, until today, European Institutions try to promote and protect. The need of mutual understanding between speakers of different languages, as the need of the acceptance and mainly the understanding of the culture of each person, created the need for a different teaching approach in foreign language education. During this process, the teacher is called upon to play a decisive role mainly through the teaching approaches which implements during the teaching process. Additionally, the teacher is called to leverage the cultural elements both of the speakers of the language he teaches and of his students themselves in a way which is based on the values of interculturalism. The aim of the present research is to investigate elements of interculturalism in the teaching approaches of foreign language teachers. For this purpose, a qualitative research was chosen and the methodological tool used was the semi-structured interview. All teachers work in Foreign Language Centers in Athens, Thessaloniki and Kavala and their ages range from 25 to 45 years old. The results of the research showed the positive attitude of teachers towards the development of multilingualism and intercultural communication competence of their students. In terms of teaching approaches, the application of elements of the traditional method by educators is balanced with the adoption of approaches based on the principles of intercultural education, achieving an intercultural approach to their teaching. Finally, the existence of elements of interculturality in teachers’ teaching approaches is confirmed through the development of the Cultural elements during teaching.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές