Αναπαραστάσεις των ανρθώπων με ολική απώλεια όρασης στα Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας: κριτική ανάλυση και διδακτική πρόταση στο πλαίσιο των Πολυγραμματισμών

Representations of people with complete vision loss in Pop Culture Texts: critical discourse analysis and teaching proposals in the framework of multiliteracies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΡΕΤΣΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 131
 7. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 8. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. αναπηρία, ολική απώλεια όρασης, Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας, αναπαραστάσεις, πολυγραμματισμοί, Κριτική Ανάλυση Λόγου, κριτικός γραμματισμός
 10. ΑΔΕ71 Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα
 11. 5
 12. 58
 13. 33
  • Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάδειξη των διαφόρων αναπαραστάσεων της αναπηρίας και ειδικότερα, της ολικής απώλειας όρασης στα Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη μιας διδακτικής πρότασης για την καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού των μαθητών/μαθητριών του δημοτικού σχολείου, ώστε να αποκτήσουν επίγνωση των αναπαραστάσεων αυτών. Παράλληλα, επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση της αναπηρίας και μελετώνται τα δύο κυρίαρχα μοντέλα, το ιατρικό και το κοινωνικό. Το κάθε μοντέλο συνοδεύεται από αντίστοιχες αντιλήψεις και στάσεις απέναντι στην αναπηρία, οι οποίες εκφράζονται μέσω των κυρίαρχων λόγων: τον παραδοσιακό και τον προοδευτικό λόγο. Με βάση το μεθοδολογικό υπόβαθρο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και πιο συγκεκριμένα, αξιοποιώντας τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική του M.A.K. Halliday και τη Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού των Kress και van Leeuwen, εξετάζονται οι αναπαραστάσεις των ατόμων με ολική απώλεια όρασης σε τέσσερα πολυτροπικά κείμενα. Επιλέχθηκαν η ταινία μικρού μήκους «Μικρές χαρές», το διαφημιστικό σποτ του Ημιμαραθωνίου Κρήτης 2019 με τίτλο «Ο φίλος μου το κινητό», ένα μιμίδιο και μία αφίσα από την Πανελλήνια Ένωση Τυφλών Θράκης. Επίσης, τα κείμενα αυτά αξιοποιήθηκαν για τη δόμηση της διδακτικής πρότασης, η οποία στηρίζεται στο μοντέλο των Πολυγραμματισμών. Στόχο της διδακτικής πρότασης αποτελεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών/μαθητριών απέναντι στα στερεότυπα που διαμορφώνονται για την αναπηρία μέσω της γλώσσας και άλλων σημειωτικών πόρων στα Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας, όπως επίσης και η ευαισθητοποίησή τους ως προς την ολική απώλεια όρασης. Απώτερος σκοπός της διδακτικής πρότασης είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας μέσω της αναπλαισίωσης των στερεοτυπικών στάσεων και αντιλήψεων για την αναπηρία στο σχολικό πλαίσιο.

  • This paper focuses on highlighting the various representations of disability and especially these of complete vision loss in Pop Culture Texts, as well as on the creation of a teaching proposal for the development of critical literacy of students in primary school, in order to become aware of these representations. At the same time, the notional approach of disability is attempted and the two mail models of it are studied, the medical and the social model. Each model is accompanied by relevant perceptions and attitudes towards disability, which are expressed through the dominant discourses: the tradiotional and the progressive discourse. Based on the methodological background of Critical Discourse Analysis and more specifically, utilizing the Systemic Functional Grammar of M.A.K. Halliday and the Grammar of Visual Design by Kress and van Leeuwen, the representations of people with complete blind loss are examined in four multimodal texts. The short film “Small pleasures”, the commercial spot for the Half Marathon of Crete 2019 entitled as “My friend the mobile phone”, a meme and a poster by the Panhellenic Union of Blind People in Thrace were chosen. Additionally, these texts were utilized for the construction of the teaching proposal, which is based on the model of multiliteracies. The aim of the teaching proposal is the cultivation of critical thinking of students towards the stereotypes that are formed about disability in Pop Culture Texts through language and other semiotic resources, as well as their sensibilization towards complete vision loss. The ultimate purpose of the teaching proposal is the acceptance of diversity by reshaping the stereotypical attitudes and perceptions of  disability in the school setting.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές