Ήρωες και Αντιήρωες στην τριλογία του Στρατή Τσίρκα Ακυβέρνητες Πολιτείες

Ηeroes and anti-heroes in the trilogy Ungoverned States by Stratis Tsirkas (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 19.898
 7. Aραβανή, Ευαγγελία
 8. Παππάς, Φίλιππος | ΚΑΓΙΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 9. Τσίρκας, ήρωες- αντιήρωες, Μεταμοντερνισμός, Αφηγηματικές τεχνικές.
 10. ΔΓΡ53 (ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ)
 11. 32
 12. 29
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» και αφορά στην ανάδειξη των ηρώων και των αντιηρώων στην τριλογία Άκυβέρνητες Πολιτείες του Στρατή Τσίρκα. Πρόκειται για το σημαντικότερο έργο του συγγραφέα, το οποίο εντάσσει στη μυθιστορία του διάφορα ιστορικά γεγονότα της εποχής 1942-1944. Τα βασικάπρόσωπα που εμφανίζονται στηΛέσχη, την Αριάγνη και τη Νυχτερίδα, κυρίως το κεντρικό πρόσωπο που εμφανίζεται και στα τρία έργα, ο Μάνος Σιμωνίδης, άλλοτε λειτουργούν σαν ήρωες και άλλοτε σαν αντιήρωες, οι τελευταίοι δημιουργήματα της μεταμοντερνικής λογοτεχνίας.

   Αξιοποιώντας τη λογοτεχνική θεωρία του Μεταμοντερνισμού και της Αφηγηματολογίας μελετήσαμε το συνολικό έργο και διαπιστώσαμε ότι οι ήρωες – αντιήρωεςτου Τσίρκα, μέσα από τις πλούσιες σε ιστορικά γεγονότα διηγήσεις, αναδεικνύουν το θρυμματισμένο τους εγώ, τη ρήξη με τις ιδεολογίες και τις αξίες μετά τη συντριβή των προσδοκιών τους, την αιρετική πολιτική ή κοινωνική τους στάση, την πολυδιάστατη προσωπικότητα τους. Ο Τσίρκας, για να αναδείξει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, χρησιμοποιεί μια σειρά αφηγηματικών τεχνικών: μεταδιήγηση, πολυεστίαση, πρωτοπρόσωπη, δευτεροπρόσωπη και τριπρόσωπη διήγηση, flashback, παράθεση πολυπρισματικότητας, οι οποίες αφήνουν στον αναγνώστη το κείμενο ανοικτό σε πολλαπλές ερμηνείες και όψεις. Οι χαρακτήρες του Τσίρκα, ήρωες και αντιήρωες μαζί, είναι ρευστοί με πολλαπλές ταυτότητες, με τους οποίους ο αναγνώστης άλλοτε μπορεί να ταυτίζεται και άλλοτε όχι.

   Η σκέψη για το δημιουργικό μέρος της εργασίας, εστιάζει στα συναισθήματα που βιώνουνοι δύο ήρωες στα πλαίσια ενόςανολοκλήρωτου έρωτα. Στόχος, ήταν να σκιαγραφηθεί η συναισθηματική κατάσταση των ηρώων, λίγο πριν αποφασίσουν αν θα μπορούσαν τελικά να είναι μαζί σε έναν άλλον πιθανό κόσμο, όπου ο έρωτας τους θα νικούσε. Οι δύο  ήρωες έρμαια των παθών τους, βασανίζονται, υποφέρουν και παλεύουν για όλα τα ανομολόγητα πάθη τους.

  • The present paper is presented in the framework of the "Creative Writing" Master's Program and concerns the emergence of heroes and anti-heroes in the trilogy Ungoverned States by Stratis Tsirkas. This is the author's most important work, which incorporates various historical events of the 1942-1944 era. The main characters that appear in the three books,Club, Ariadni and the Bat, especially the central figure that appears in all three noels, Manos Simonidis, sometimes function as heroes and sometimes as anti-heroes of the postmodern literature.

   Using the literary theory of Postmodernism and the narrative techniques, theauthor has studied the novels and found that the heroes - anti-heroes of Tsirkas, through the rich historical narratives, highlight their shattered ego, the rupture with ideologies and values after the collapse of their expectations, their heretical political and social attitude, their multidimensional personality. Tsirkas, in order to highlight the above characteristics, uses a series of narrative techniques: meta-narrative, multi-focus, first-person, second-person and third-person narration, flashback, multi-prismatic narration, which leave the text open to multiple interpretations and aspects to the reader. Tsirkas characters, heroes and anti-heroes alike, are fluid with multiple identities, with whom the reader can sometimes identify and sometimes not.

   The thinking in the creative part of the work focuses on the feelings experienced by the two heroes in the context of an unfulfilled love.The aimis to outline the emotional state of the heroes, just before they decide if they could finally be together in another possible world, where their love would win after all. The two heroes, driven by their passions, are tortured,they suffer and fight for all their secret passions.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές