Η Ήπειρος στην ελληνική εθνική ιστοριογραφία

Epirus in Greek national historiography (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΟΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ, ΗΛΙΑΣ nom_ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 5. Ελληνικά
 6. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 7. Σκουλίδας, Ηλίας
 8. ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ, ΗΛΙΑΣ | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Ιστοριογραφία, Ήπειρος, 19ος αιώνας
 10. ΔΙΣ
 11. ΔΙΣ
 12. 18
 13. 02
 14. 2023
 15. Ιστοριογραφία, Ήπειρος, 19ος αιώνας
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να δώσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τους ανθρώπους που έγραψαν για την  ιστορία της Ηπείρου τον 19ο αιώνα, να αναδείξει τα στοιχεία που αυτοί κατέγραψαν και να εξηγήσει τις αίτιες για τις οποίες προέβησαν σε αυτό τον τρόπο συγγραφής της ιστορίας της περιοχής αυτής.

   Το παρών σύγγραμμα χωρίζεται σε 3 κύριες θεματικές ενότητες: Τα πραγματολογικά στοιχεία σχετικά με την Ήπειρο, στην ιστορία και τους ιστοριογράφους που έγραψαν για την Ήπειρο και τέλος στα γενικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η εργασία αυτή.  

   Στο 1ο μέρος της εργασίας αναφέρονται οι αναλυτικά  πραγματολογικά στοιχεία σχετικά της Ηπείρου, οι γεωμορφολογικές και διοικητικές της δομές, ο πληθυσμός, οι γλωσσικές ομάδες της Ηπείρου, όπως και οι οικονομικές δραστηριότητες στον ηπειρωτικό χώρο.

   Το 2ο μέρος εστιάζει στους σημαντικότερους ιστοριογράφους που έγραψαν για την Ήπειρο τον 19ο αιώνα, τις πληροφορίες που εδωσαν με τα γραπτά τους για την συγκεκριμένη περιοχή, τις μεθόδους που αυτοί χρησιμοποίησαν, τι στοιχεία παρουσίασαν, τον σκοπό της συγγραφής, τις ιδεολογίες από τις οποίες επηρεάστηκαν, την επίδραση της καταγωγή τους στην συγγραφή τους, όπως και της επιστήμη της λαογραφίας, των εθνολογικών και γλωσσολογικών μελετών, των ανταγωνισμών των Βαλκανικών κρατών, όπως και της διπλωματίας και της γεωπολιτικής.    

   Καταληκτικά τα συμπεράσματα  αναφέρονται τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με τους ιστορικούς που έγραψαν για την Ήπειρο και οι λόγοι που αυτοί προέβησαν στον συγκεκριμένο τρόπο των συγγραμμάτων τους, οι ιστορικές εξελίξεις της περιοχής, οι επιστήμες της εθνολογίας, της γλωσσολογίας, η λαογραφία και η επικρατούσα τότε εθνική ιδεολογία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

  • The purpose of this thesis is to provide interesting information about the people who wrote about the history of Epirus in the 19th century, to highlight the evidence they recorded and to explain the reasons of their writing of the region of Epirus.

   This thesis is divided into 3 main thematic sections: The factual data about Epirus, the history and the historiographers who wrote about this region and finally the general conclusions to which this work comes.

   In the 1st part of the paper is given the detailed factual information about Epirus, its geomorphological and administrative structures, the population, the linguistic groups of Epirus, as well as the economic activities in the continental area are mentioned.

   The 2nd part focuses on the most important historians who wrote about Epirus in the 19th century, the information they provided with their writings about the specific region, the methods they used, what evidence they presented, the purpose of their writing, the ideologies which influenced thme, the influence of their origin on their writing, as well as the sciences of folklore, ethnological and linguistic studies, the rivalries of the Balkan states, as well as diplomacy and geopolitics.

   Finally, in the conclusions are mentioned the most important results of the research in relation to the historians who wrote about Epirus and the reasons they wrote in this specific their writings, the historical developments of the region, the sciences of ethnology, linguistics, folklore and the then prevailing national ideology in Greece and the Balkans.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές