Αναλύοντας κριτικά τον λόγο μαθητών/τριών μέσα από πολυτροπικά τους κείμενα αναφορικά με την πανδημία του κορονοϊού στην ψυχική τους υγεία και μια διδακτική πρόταση στη Γλώσσα της Ε’ τάξης Δημοτικού στο πλαίσιο των Πολυγραμματισμών

Αnalyzing critically the discourse of students through their multimodal texts regarding the coronavirus pandemic in their mental health and a teaching proposal in the course of Greek language of the 5th grade Primary School in the context of Multiliteracies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 11 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 163
 7. ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 8. ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 9. κριτική ανάλυση λόγου | πολυτροπικά κείμενα | κορονοϊος | ψυχική υγεία | πολυγραμματισμοί
 10. ΑΔΕ 71 Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα
 11. 8
 12. 58
 13. 13
 14. Περιέχει πίνακες, σχήματα και εικόνες
  • Τον Μάρτιο του 2020 στην Ελλάδα, οι μαθητές/τριες ήρθαν αντιμέτωποι με την πρωτόγνωρη πανδημία του κορονοϊού. Ο τρόπος ζωής και η ψυχική υγεία τους άλλαξαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Αφορμή για την επιλογή του θέματος υπήρξε η πραγμάτωση ενός συλλογικού έργου, το οποίο είχε σκοπό να παρουσιάσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα μαθητών/τριών, για όλα όσα βίωναν και στιγμάτιζαν το νου και τη ψυχή τους εκείνη την περίοδο. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν κείμενα και εικόνες μαθητών και μαθητριών της Ε’ τάξης Δημοτικού, αναφορικά με την πανδημία του κορονοϊού. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπιστούν και να αναλυθούν κριτικά οι γλωσσικές και οπτικές επιλογές των μαθητών/τριών, ώστε να αναδειχθεί η κοινωνική πραγματικότητα της ψυχικής υγείας τους την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού μέσα από τα πολυτροπικά τους κείμενα. Το δείγμα της εργασίας αναλύεται με τις αρχές της ΚΑΛ και συγκεκριμένα με την αξιοποίηση της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής του Halliday (1994) και της Γραμματικής του Οπτικού Σχεδίου των Kress & van Leeuwen (1996). Υιοθετώντας το πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού και το μοντέλο των πολυγραμματισμών, προτείνονται διδακτικές προτάσεις, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης και της κριτικής στάσης μαθητών/τριών της ίδιας ηλικίας, απέναντι σε τέτοιου είδους κοινωνικά ζητήματα. Από την ανάλυση προκύπτει ότι σε γλωσσολογικό επίπεδο κατασκευάζονται διαφορετικές ταυτότητες, σε συνδυασμό με τους αντικρουόμενους σκοπούς των παραγωγών και τις διαφορετικές λειτουργίες των γλωσσικών και οπτικών επιλογών τους. Σε ιδεολογικό επίπεδο, στα επιλεγμένα πολυτροπικά κείμενα παρουσιάζονται δύο διαφορετικές και άκρως αντιφατικές όψεις της κοινωνικής πραγματικότητας (φόβος-ελπίδα, πράξη-απραξία) αναφορικά με την ψυχική υγεία των μαθητών/τριών την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, οι οποίες όμως συνυπάρχουν στο ίδιο συλλογικό έργο, που διατίθεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
  • In March 2020 in Greece, students were confronted with the unprecedented coronavirus pandemic. Their lifestyles and mental health changed at breakneck speed. The reason for choosing the topic was the realization of a collective project, which was intended to present the thoughts and feelings of students, about everything that they experienced and stigmatized their mind and soul at that time. Specifically, texts and images of 5th grade elementary school students were selected, regarding the coronavirus pandemic. The purpose of this work is to identify and analyze critically the students' linguistic and visual choices, in order to highlight the social reality of their mental health during the coronavirus pandemic through their multimodal texts. The work sample is analyzed with the principles of KAL and specifically with the utilization of the Systemic Functional Grammar of Halliday (1994) and the Grammar of Visual Design by Kress & van Leeuwen (1996). Adopting the framework of critical literacy and the model of multiliteracies, teaching practices are proposed, aiming at the development and strengthening of critical linguistic awareness and the critical attitude of students of the same age, towards such social issues. The analysis shows that at the linguistic level different identities are constructed, combined with the conflicting aims of the producers and the different functions of their linguistic and visual choices. On an ideological level, the selected multimodal texts present two different and highly contradictory aspects of social reality (fear-hope, action-inaction) regarding the mental health of students during the coronavirus pandemic, but which coexist in the same collective work, available from the Media.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές