Συγκριτική μελέτη της ψύχωσης στο έργο της Sarah Kane‘Ψύχωση 4.48’ και του Ronald Laing‘Η φωνή της Εμπειρίας’. Απόπειρα ενός διαλόγου

Comparative study of psychosis in the work of the Sarah Kane 'Psychosis 4.48' and Ronald Laing 'the voice of experience'. Attempted dialogue (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ
 9. ψύχωση | διχασμένος εαυτός | Sarrah Kane | οντολογική ανασφάλεια | Αυτοκτονία | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 10. ΔΓΡ65
 11. 11
 12. 35
 13. Κύριο σώμα
 14. δεν έχει
  • Η παρούσα εργασία αφορά στη διερεύνηση της παρουσίασης του όρου ψύχωση στο έργο «4.48 Psychosis» της S. Kane και στο έργο «Η Φωνή της εμπειρίας» του R.D. Laing.

   Ο R.D. Laing, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ψυχίατρους του εικοστού αιώνα, με μεγάλη συγγραφική δραστηριότητα. Εκείνο που τον έκανε να ξεχωρίσει ήταν κυρίως η οργάνωση του αντιψυχιατρικού κινήματος και η αντίδρασή του στο ψυχιατρικό κατεστημένο της εποχής του. Στο έργο του «Η φωνή της εμπειρίας» παρουσιάζει την θεωρία του για την ψύχωση όπως αυτή παρουσιάζεται στο κείμενο αυτό, συνδέοντάς την με τις απόψεις του που συναντάμε στα υπόλοιπα έργα του και κυρίως στον «The Divided Self».

   Από την άλλη η S. Kane είναι μια από τις πιο αμφιλεγόμενες θεατρικές συγγραφείς την Μεγάλης Βρετανίας και τα θεατρικά της έργα, αποτελούν μια γροθιά στο κατεστημένο. Το τελευταίο της είναι το «4.48 ψύχωση».  Σ αυτό παρουσιάζει τον ψυχωτικό και την ψύχωση μέσα από τον διάλογο διάφορων φωνών χωρίς προσδιορισμένο πρόσωπο και του γιατρού τους και ταυτόχρονα κατακρίνει την ψυχιατρική επιστήμη της εποχής της, κυρίως τον ιδρυματισμό και τις φαρμακευτικές αγωγές για την ψύχωση. Πολλοί ερμηνευτές έχουν συνδέσει το έργο αυτό με την αυτοκτονία της S. Kane.

   Τελικά διαπιστώνουμε πολλές κοινές συνιστώσες στον τρόπο που και οι δύο συγγραφείς προσεγγίζουν την ψύχωση, όπως η κριτική της ψυχιατρικής πρακτικής της εποχής τους, η άρνηση του τρόπου διάγνωσης της ψύχωσης και την φαρμακευτικής αγωγής. Ενώ και οι δύο προτείνουν την προσωποκεντρική προσέγγιση του ψυχωτικού και την κατανόηση της διαφορετικότητας του.

   Τέλος στο δημιουργικό τμήμα έχουμε δημιουργήσει ένα μονόπρακτο θεατρικό που περιλαμβάνει έναν υποτιθέμενο διάλογο μεταξύ της  S. Kane και του R.D. Laing πάνω στην ψύχωση, την διάγνωση, την θεραπεία βασιζόμενο σε όλα αυτά που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παρουσίαση των θέσεων των δύο στην μελέτη μας αυτή καθώς και ένα εμβόλιμο σχετικό διήγημα.

  • The present work concerns the investigation of the presentation of the term psychosis in the work "4.48 Psychosis" by Sarah Kane and in the work "The Voice of Experience" by R.D. Laing.

   R.D. Laing, is one of the most important psychiatrists of the twentieth century, with a great writing activity. What made him stand out was mainly the organization of the anti-psychiatry movement and his reaction to the psychiatric establishment of his time. In his work "The voice of experience" he presents his theory of psychosis as presented in this text, connecting it to his views found in his other works and especially in "The Divided Self".

   On the other hand S. Kane is one of the most controversial playwrights in Great Britain and her plays are a punch to the establishment. Her latest is "4.48 psychosis". In it, she presents the psychotic and psychosis through the dialogue of various faceless voices and their doctor and at the same time criticizes the psychiatric science of her time, mainly institutionalism and medication for psychosis. Many interpreters have connected this work with the suicide of S. Kane.

   Finally we find many common components in the way both authors approach psychosis, such as the criticism of the psychiatric practice of their time, the denial of the way psychosis is diagnosed and medication. While both suggest the person-centered approach of the psychotic and the understanding of his diversity.

   Finally in the creative department we have created a one-act play featuring a supposed dialogue between S. Kane and R.D. Laing on psychosis, diagnosis, treatment based on all that was presented in the previous presentation of the positions of the two in our study as well as a relevant short story.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές