Η πολυγλωσσία των εφήβων εντός και εκτός του ελληνικού σχολείου: Υπάρχουσα κατάσταση και επικρατούσες αντιλήψεις

The multilingualism of teenagers inside and outside the Greek school: Existing situation and prevailing perceptions (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΑΛΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 11 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 186
 7. ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ, ΘΩΜΑΗ
 8. ΠΡΕΝΤΖΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. διγλωσσία | πολυγλωσσία | εκμάθηση ξένων γλωσσών | διαγλωσσικότητα | μαθητές Γυμνασίου
 10. Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση
 11. 2
 12. 23
 13. 16
  • Η πολυγλωσσία συνιστά την κατάσταση χρήσης γλωσσικών πόρων από δύο ή περισσότερες γλώσσες σε ατομικό ή κοινωνικό επίπεδο. Η ικανότητα των πολύγλωσσων ατόμων να αξιοποιούν όλους τους γλωσσικούς πόρους των γλωσσικών τους ρεπερτορίων  συνδυαστικά για τη διαπραγμάτευση νοημάτων ονομάζεται διαγλωσσικότητα και στη βιβλιογραφία έχει αναγνωριστεί η θετική της συμβολή στις γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες των ατόμων. Η σύγχρονη οπτική της διγλωσσίας/πολυγλωσσίας έχει επηρεάσει τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα όπως καθορίζεται από το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι αντιλήψεις έφηβων μαθητών για την πολυγλωσσία. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του τρόπου που συντελείται η εκμάθηση και η χρήση ξένων γλωσσών από τους μαθητές στο Γυμνάσιο και του τρόπου που αντιλαμβάνονται οι έφηβοι την πολυγλωσσία ως ατομικό και κοινωνικό φαινόμενο. Στην έρευνα συμμετείχαν πέντε μαθητές ελληνικής και πέντε μαθητές αρμενικής καταγωγής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ζουν σε μία επαρχιακή πόλη της Βορείου Ελλάδας, το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη και για την επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων επιλέχτηκε η θεματική ανάλυση. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν πτυχές της κατάστασης πολυγλωσσίας των μαθητών και τη δυνατότητα επέκτασης της στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος.

  • Multilingualism is the state of using linguistic resources from two or more languages ​​at an individual or social level. The ability of multilingual individuals to utilize in combination all the linguistic resources of their language repertoires to negotiate meaning is called translaguaging and its positive contribution to individuals' linguistic and cognitive abilities has been recognized in the literature. In this dissertation, the perceptions of teenage students on multilingualism were studied. The modern perspective of bilingualism/multilingualism has influenced the teaching of foreign languages ​​and in the Greek educational reality as determined by the Uniform Curriculum for Foreign Languages. The aim of the research was to investigate the way in which the foreign languages’ learning and use ​​is carried out by the students in the High School and how the teenagers perceive multilingualism as an individual and social phenomenon. Five students of Greek and five students of Armenian origin of secondary education who live in a provincial town in Northern Greece participated in the research, structured interview was used as the main tool in the research and thematic analysis was chosen to process the data and extract the results. The results highlighted aspects of the students' multilingualism situation and the possibility of its extension in the context of the school environment.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές