Η λειτουργική προσέγγιση στη διδασκαλία των εγκλίσεων στην Β΄ Γυμνασίου. Στάσεις φιλολόγων και διδακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία της γραμματικής

The functional approach for teaching the mood in the second grade of High School. Teachers’ attitudes and didactic suggestions for teaching grammar (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 91
 7. Γεωργιαφέντης, Μιχαήλ
 8. Τσόκογλου, Αγγελική | Μαρκόπουλος, Θόδωρος
 9. Έγκλιση, τροπικότητα, Συστημική Λειτουργική Γραμματική, διδασκαλία της γραμματικής
 10. ΑΔΕ 60
 11. 1
 12. 31
 13. 6
  • Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην παρουσίαση της λειτουργικής προσέγγισης για τη διδασκαλία του εγκλιτικού συστήματος στην τάξη της Β΄ γυμνασίου. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη διερεύνηση της επικοινωνιακής-λειτουργικής προσέγγισης των εγκλίσεων και της τροπικότητας στα σύγχρονα εγχειρίδια γραμματικής, καθώς και των στάσεων και διδακτικών πρακτικών των φιλολόγων που διδάσκουν στο γυμνάσιο ως προς τον τρόπο διδασκαλίας των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων. Τα δεδομένα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι φιλόλογοι προσεγγίζουν τη γραμματική κυρίως βάσει των παραδοσιακών διδακτικών πρακτικών, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις  η διδασκαλία τους τείνει προς την κειμενοκεντρική προσέγγιση. Με αφετηρία την προσεκτική εξέταση του εγκλιτικού συστήματος μέσα από τις γλωσσολογικές μελέτες των εγχειριδίων και σε συνάρτηση με τα ευρήματα της ποιοτικής εμπειρικής έρευνας παρουσιάζεται μία διδακτική πρόταση για την κατανόηση και την κατάκτηση του φαινομένου από τους μαθητές της Β΄ γυμνασίου. Η πρόταση αφορά στην ανάδειξη του κειμενοκεντρικού προσανατολισμού και του πλαισίου της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής για τη διδασκαλία της γραμματικής, ενώ οργανώνεται με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών του γυμνασίου για την άσκηση της γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών.

  • The present study focuses on the presentation of the functional approach for teaching the mood in the second grade of high school. The interest is directed to the investigation of the communicative-functional approach of the mood and modality in modern grammar textbooks, as well as the attitudes and teaching practices of teachers who teach in high school in terms of didactic approaches for grammatical-syntactic phenomena. The research data demonstrate that teachers approach grammar mainly based on traditional teaching practices, while in specific cases their teaching tends towards the text-centered approach. Starting from the careful examination of the mood through the linguistic studies of the textbooks and in connection with the findings of the qualitative empirical research, a didactic proposal is presented for the understanding and mastery of the phenomenon by students in the second high school grade. The proposal concerns the highlighting of the text-centered orientation and the framework of Systemic Functional Grammar for the teaching of grammar, while it is organized on the basis of the new high school curriculum for the exercise of students' linguistic awareness.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές