Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: Από τον Ανθρωποκεντρισμό στη Θεοκρατία.

LATE ANTIQUITY IN MODERN HISTORICAL CULTURE: from Anthropocentrism to Theocratism. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΑΤΟΥΣΗ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΑΛΒΑΝΟΥ
 8. ΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΒΟΓΛΗΣ
 9. Ύστερη Αρχαιότητα, Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Χριστιανισμός, Σύγχρονες Αναπαραστάσεις, Δημόσια Ιστορία
 10. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 11. 02
 12. 96
 13. 12
 14. περιέχει εικόνες, φωτογραφίες, σκίτσα, εφημερίδες,
 15. Ιστορία & Κινηματογράφος/ Αγγελική Φατούση....[κ.α.]
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ

   Η παρούσα εργασία μέσα από συγκεκριμένες αναπαραστάσεις του παρόντος θα ερευνήσει πως λειτουργούν Βυζάντιο και Αρχαιότητα στην σύγχρονη ιστορική κουλτούρα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η σχέση Αρχαιότητας και  Βυζαντίου, κατά την περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας (4ος έως 7ος αι. μ.Χ.), μέσα από σύγχρονες αναπαραστάσεις του παρόντος (1980-2022). Μία άλλη όψη του Βυζαντίου, που περιλαμβάνει διώξεις, καταστροφές και πολιτισμική παρακμή, σε ότι αφορά τον αρχαίο κόσμο, φαίνεται να έχει επιμελώς αποσιωπηθεί από την Επίσημη Ιστορία στην εποχή μας. Διαμάχες και έριδες της περιόδου εκείνης  δραπετεύουν από το παρελθόν για να μας συναντήσουν στο παρόν, μέσα από εκφάνσεις της τέχνης και του πολιτισμού, οι οποίες συγκρούονται ανοιχτά με το επίσημο αφήγημα, δημιουργώντας ποικίλες αντιδράσεις στην δημόσια σφαίρα. Προκειμένου να ανιχνευθούν συνέχειες και ασυνέχειες, τομές και διαφοροποιήσεις στους τρόπους παρουσίασης των γεγονότων της Ύστερης Αρχαιότητας από την θεσμική Ιστορία, θα αξιοποιηθεί έντυπο και διαδικτυακό υλικό,  μουσειακά βίντεο, κινηματογραφικές ταινίες, εφημερίδες, κόμικς, καθώς και σχολικά εγχειρίδια. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη των αντιθέσεων και αντιφάσεων μεταξύ Αρχαιότητας και Βυζαντίου, παρά την ιδέα της συνέχειας, όπως αυτή έχει επιβληθεί από το επίσημο αφήγημα, στις οποίες καθοριστικό ρόλο παίζει η έλευση της νέας θρησκείας, δηλαδή του χριστιανισμού, και κατ’ επέκτασιν η ανάδειξη των «ιστορικών αποσιωπήσεων», με τις οποίες εννοούνται όλες οι σκόπιμες, και  μη, πράξεις με τις οποίες επιδιώκεται να σβηστούν από την συλλογική μνήμη μιας κοινωνίας ιστορικά γεγονότα διά της απουσίας της μνημόνευσης τους. Οι παράγοντες, που οδηγούν σε τέτοιου είδους αποσιωπήσεις, είτε από κράτη, είτε από κοινωνικές ομάδες, τις περισσότερες φορές, βρίσκουν τις ρίζες τους σε εθνικές, πολιτικές, αλλά και θρησκευτικές σκοπιμότητες, που έχουν ως στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής  αντίληψης της Ιστορίας και συνεπακόλουθα μιας κοινής εθνικής ταυτότητας, που μπορεί να προβληθεί πίσω στο χρόνο.  • ABSTRACT

   The purpose of the study below is the examination of the relationship between Antiquity and Byzantium, during the period of Late Antiquity (4th to 7th century AD), through modern representations (1980-2022). The aspect of Byzantium, which includes persecutions, destruction and cultural decline, as far as the ancient world is concerned, seems to have been carefully silenced by the Official History of our time. Controversies and quarrels of that period are often being expressed in the present through art and culture, which oppose with the official history, creating various reactions in the public sphere. This research is going to detect continuities, intersections and differences as far as how the events of Late Antiquity are being presented by the institutional history. In order to do that printed and online material, museum videos, films, newspapers, comics, as well as school books will be analyzed. The goal of this research is to bring into light the contrasts and contradictions between Antiquity and Byzantium, despite the narrative of ​continuity" in greek history. Those differences are based mostly in the arrival of the new religion of christianity as well as the promotion of the silences in history. In the spectrum of historical silences are included all the intentional, and unintentional, actions aiming to erase historical events from the public memory of a society through the absence of their commemoration. The factors that lead to this kind of phenomenon, even if they are originated by social groups or the government, mainly have national, political or religious ambitions, in order to shape a general belief of History. All in all, the motive of this study is to highlight the way Byzantium and Antiquity are being depicted in modern historical culture through the search of specific representations.

 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές