Έγκλιση και τροπικότητα στη νέα ελληνική: Γλωσσολογική θεωρία, σχολικά εγχειρίδια και μια διδακτική πρόταση

Mood and modality in Modern Greek: Linguistic theory, school textbooks and a teaching proposal (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΪΖΗΣ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. Γεώργιος Κοτζόγλου
 8. έγκλιση, τροπικότητα
 9. ΑΔΕΔΕ
 10. 2
 11. 19
 12. 4
  • Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στον τρόπο ανάλυσης του εγκλιτικού συστήματος και των τροπικοτήτων της ελληνικής σε παραδοσιακές και σύγχρονες γραμματικές, σε σχολικές γραμματικές και σε γλωσσολογικές μελέτες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διαφορές που εντοπίζονται κατά την περιγραφή των εγκλίσεων και των τροπικοτήτων από πλευράς παραδοσιακών και σύγχρονων προσεγγίσεων. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στον αριθμό και το είδος των εγκλίσεων που η κάθε ανάλυση προτείνει, στις τροπικότητες τις οποίες αυτές εκφράζουν και στην ορολογία η οποία αξιοποιείται προκειμένου να ονομαστούν οι εγκλίσεις και τα διάφορα ρηματικά συντάγματα. Μέσα από την παρουσίαση των διάφορων γλωσσολογικών μελετών, επιχειρείται να καταστεί σαφής ο τρόπος οργάνωσης του εγκλιτικού συστήματος της ελληνικής και να καταδειχθεί η σχέση ανάμεσα στην έγκλιση και την τροπικότητα. Τέλος, παρατίθενται ορισμένες γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διδασκαλία των εγκλίσεων και των τροπικοτήτων και παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση η οποία εφαρμόζει το μοντέλο των Πολυγραμματισμών. Η διδακτική αυτή πρόταση αξιοποιεί τα πορίσματα της σύγχρονης γλωσσολογικής θεωρίας και τις αρχές του κριτικού γραμματισμού, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην πληρέστερη κατανόηση της δομής του εγκλιτικού συστήματος της ελληνικής από τους μαθητές, αλλά και στην απόκτηση κριτικής γλωσσικής επίγνωσης. 

  • This thesis focuses on how the mood system and modalities of Greek is analyzed in traditional and modern grammars, in school grammars and in linguistic studies. Special emphasis is given to the differences found in the description of moods and modalities in terms of traditional and modern approaches. More specifically, emphasis is placed on the number and type of moods that each analysis proposes, on the modalities they express and on the terminology used to name the moods and the various verbal structures. Through the presentation of various linguistic studies, an attempt is made to clarify the way in which the mood system of Greek is organized and to demonstrate the relationship between mood and modality. Finally, some general guidelines for the teaching of moods and modalities are listed and a teaching proposal is presented that applies the Multiliteracies model. This teaching proposal makes use of the findings of modern linguistic theory and the principles of critical literacy, contributing in this way to a more complete understanding of the structure of the mood system of Greek by the students, but also to the acquisition of critical linguistic awareness.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές