Απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των εργαλείων της ψηφιακής αφήγησης: Συμβατικά και καινοτόμα διδακτικά σενάρια

Primary teachers’ views on the use of technology and digital storytelling tools: conventional and innovative teaching scenarios (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΤΑΞΙΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. Τζιφόπουλος, Μενέλαος
 8. Τζιφόπουλος, Μενέλαος | Μακρή, Αικατερίνη | Πατερίδου, Γεωργία
 9. Αφήγηση, Ψηφιακή Αφήγηση, Διδακτικά σενάρια, μορφές διδασκαλίας, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ΤΠΕ
 10. ΔΗΓΔΕ
 11. 37
 12. 7
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εισαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών και της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, εστιάζει στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και των εργαλείων ψηφιακής αφήγησης από τους εκπαιδευτικούς στα διδακτικά σενάρια και στην εφαρμογή τους μέσα στην τάξη. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση, στην οποία παρουσιάζονται οι έννοιες, τα χαρακτηριστικά και τα είδη της παραδοσιακής και της ψηφιακής μορφής αφήγησης. Στη συνέχεια αναφέρονται θεωρίες αναφορικά με τις μεθόδους και μορφές διδασκαλίας, καθώς και η δομή και ο ρόλος των διδακτικών σεναρίων διαφόρων μαθησιακών αντικειμένων στη διδασκαλία. Στο τελευταίο κεφάλαιο, του θεωρητικού μέρους, γίνεται μια προσέγγιση στις στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ και της ψηφιακής αφήγησης στη σχολική πραγματικότητα, σύμφωνα με εγχώριες και διεθνείς έρευνες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της εργασίας ήταν ποιοτική, με εργαλείο συλλογής και ανάλυσης δεδομένων την προσωπική συνέντευξη, όπου συμμετείχε ένα μικρό μέρος εκπαιδευτικών Π.Ε. γενικής αγωγής. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας περιγράφονται αναλυτικά τα ερευνητικά ερωτήματα, το δείγμα συμμετεχόντων και τα διδακτικά σενάρια που δημιουργήθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας. Ακόμη, γίνεται ανάλυση των απαντήσεων και των απόψεων που διατυπώθηκαν κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Παρότι η έρευνα προσέδωσε πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα της εργασίας δεν μπορεί να υπάρξει γενίκευση των αποτελεσμάτων καθώς πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα, όπου οι απαντήσεις βασίζονται στην προσωπική εμπειρία ενός πολύ μικρού δείγματος εκπαιδευτικών.
  • The present thesis studies the views of primary school teachers on the introduction of digital technologies and digital storytelling in education. In particular, it focuses on the use of technology and digital storytelling tools by teachers in teaching scenarios and their application in the classroom. In the first part of the thesis a theoretical approach is made where the concepts, characteristics and types of traditional and digital storytelling are presented. Some theories concerning teaching methods and forms of teaching as well as the structure and role of teaching scenarios of various learning objects in teaching are mentioned below. In the last chapter of the theoretical part, an approach is made to the attitudes and opinions of primary school teachers regarding the introduction of ICT and digital storytelling in school, according to domestic and international surveys conducted in recent years. The research conducted for the needs of the study was qualitative, with a personal interview as a tool for data collection and analysis, in which a small number of general education teachers participated. The research part of the paper describes in detail the research questions, the sample of participants and the teaching scenarios created for the purposes of the research. Furthermore, an analysis is made of the responses and opinions expressed during the interviews. Although the survey provided a lot of interesting information regarding the topic of the thesis, the results cannot be generalised as it is a qualitative survey where the answers are based on the personal experience of a very small and targeted sample of teachers
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές