Τα χαρακτηριστικά του Σιατιστινού Ιδιώματος και η θέση του στο σχολείο. Στάσεις εκπαιδευτικών και μαθητών και μια διδακτική πρόταση.

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 124
 7. Δελβερούδη, Ρέα
 8. γλωσσική ποικιλία, γεωγραφική ποικιλία, ιδίωμα, στάσεις εκπαιδευτικών, στάσεις μαθητών, διδασκαλία γεωγραφικών ποικιλιών
 9. ΑΔΕ62: Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση
 10. 3
 11. 56
 12. 7
  • Η παρούσα εργασία εστιάζει στις στάσεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών της περιοχής της Σιάτιστας αναφορικά με το σιατιστινό ιδίωμα στην εκπαίδευση. Ακόμη, παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση η οποία έχει ως στόχο της την ανάδειξη του σιατιστινού ιδιώματος στη γλωσσική διδασκαλία. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Λύκειο της Σιάτιστας και 20 μαθητές της Α’ Λυκείου του ίδιου σχολείου. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική και η ποιοτική μέθοδος. Στην ποσοτική μέθοδο χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο το ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Στην ποιοτική μέθοδο χρησιμοποιήθηκε η μη συμμετοχική παρατήρηση. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά. Σύμφωνα με αυτά, η στάση των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών φαίνεται να παρουσιάζει μια σύγχυση αναφορικά με το σιατιστινό ιδίωμα στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφού εκτιμούν τη χρήση του και θεωρούν πως μια ενδεχόμενη ένταξή του στο μάθημα θα επέφερε θετικά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, όμως, οι εκπαιδευτικοί διορθώνουν τους μαθητές που τυχόν το χρησιμοποιούν και οι μαθητές αποφεύγουν να το χρησιμοποιούν στο σχολείο, ενώ ακόμη θεωρούν πως ένας ομιλητής του θα αντιμετωπίσει προβλήματα στην εκπαίδευση. Με αφορμή τα παραπάνω, η διδακτική πρόταση που προτείνεται στοχεύει να απενοχοποιήσει τη χρήση του σιατιστινού ιδιώματος στο σχολείο, να εξαλείψει τις όποιες προκαταλήψεις υπάρχουν και να παρακινήσει το ενδιαφέρον και των δύο μελετώμενων ομάδων για το σιατιστινό ιδίωμα και γενικότερα για τις γεωγραφικές ποικιλίες της ελληνικής.
  • The present work focuses on the attitudes of teachers and students in the region of Siatista regarding the regiolect of Siatista in education. Furthermore, a didactic proposal is presented which aims to highlight the regiolect of Siatista in language teaching. 10 teachers who serve in a High school of Siatista and 20 students of the first class of the same school participated in the research. Quantitative and qualitative methods were used to collect the data. In the quantitative method, the questionnaire with open and closed type questions was used as a tool. Non-participatory observation was used in the qualitative method. The results were analyzed quantitatively and qualitatively. According to them, the attitude of the teachers as well as the students seems to present a confusion regarding the regiolect of Siatista in the educational process, since they value its use and consider that its possible inclusion in the course would bring positive results. At the same time though, the teachers correct the students who might use it and the students avoid using it at school while they also think that a speaker of it will face problems in education. On the basis of the above, the teaching proposal that is proposed aims to decriminalize the use of the regiolect of Siatista in school, to eliminate any prejudices that exist and to motivate the interest of both studied groups for the idiom of Siatista and the geographical varieties of Greek in general.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές