Αναπαραστάσεις του σεξισμού και του κινήματος #Me Too στο δημοσιογραφικό λόγο: κριτική ανάλυση και διδακτική πρόταση

Representations of sexism and the #MeToo movement in journalistic discourse: critical analysis and teaching proposal (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣTINA ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 11 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 164
 7. ΓΕΩΡΓΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 8. ΓΕΩΡΓΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 9. σεξουαλική βία, #MeToo, πατριαρχία, σεξισμός, κριτική ανάλυση λόγου, συστημική λειτουργική γραμματική, πολυτροπικότητα, κριτικός γραμματισμός, πολυγραμματισμοί
 10. ΑΔΕ 71: Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα
 11. 2
 12. 47
 13. 70
 14. Περιέχει πίνακες και εικόνες
  • Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναδείξει κάποιες αναπαραστάσεις το κινήματος #MeToo στην Ελλάδα και του κοινωνικού ζητήματος του σεξισμού, όπως αποτυπώνονται σε πέντε δημοσιογραφικά κείμενα που έχουν αντληθεί από το διαδίκτυο. Έτσι, γίνεται μια θεωρητική αναφορά σε βασικά ζητήματα, όπως είναι ο δημοσιογραφικός λόγος, οι ταυτότητες, το φύλο, ο σεξισμός, η πατριαρχία, τα φεμινιστικά κινήματα και το κίνημα #MeToo, που θεωρείται από κάποιους ως το τέταρτο φεμινιστικό κίνημα. Για την ανάλυση των κειμένων αξιοποιείται η Κριτική Ανάλυση Λόγου και ειδικότερα η κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση του Fairclough, η Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Halliday και η Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού των Kress and van Leewen. Μέσω αυτών επιδιώκεται η αποκάλυψη των ρητά και άρρητα εκπεφρασμένων ιδεολογικών φορτίσεων των κειμένων, γλωσσικών και οπτικών. Επίσης, αξιοποιείται το παιδαγωγικό μοντέλο των Πολυγραμματισμών για την παρουσίαση μιας διδακτικής πρότασης που αφορά δύο από τα πέντε δημοσιογραφικά άρθρα που αναλύονται. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών/τριών και η αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων, που, παρά τις κατακτήσεις των φεμινιστικών κινημάτων και τα πορίσματα των κοινωνικών επιστημών, εξακολουθούν να προωθούνται από τα κείμενα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και να προβάλλονται ως φυσικά φαινόμενα, διαιωνίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις ισχύουσες αντιλήψεις και συμβάλλοντας στην αναπαραγωγή του κοινωνικού status quo.

  • Τhis study attempts to highlight some representations of the #MeToo movement in Greece and the social issue of sexism, as reflected in five journalistic texts that have been drawn from the internet. Thus, a theoritical reference is made to key issues such as journalistic discourse, identities, gender, sexism, petriarchy, feminist movements and the #MeToo movement, considered by some to be the fourth feminist movement. For the analysis of the texts, Critical Discourse Analysis is used and in particular Fairclough's sosiocultural approach, Halliday's Systemic Functional Grammar and Kress and van Leeuwen's Grammar of Visual Design. Through them, the revelation of the explicitly and implicitly expressed ideological charges of the texts, linguistic and visual, is sought. Also, the pedagogical model of Multiliteracies is used to present a teaching proposal concerning two of the five journalistic articles analyzed. The ultimate goal is to strengthen students' critical linguistic awareness and deconstruct gender stereotypes that, despite the conquests of feminist movements and the findings of social sciences, are still promoted by the texts of the Mass Media and projected as natural phenomena, perpetuating in this way the prevailing perceptions and contributing to the reproduction of the social status quo.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές