«Ανάλυση γλωσσικών αναγκών ενηλίκων διδασκομένων την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα – Το παράδειγμα του Θερινού Σχολείου Κρήτης»

«Analyzing the linguistic needs of adults that are learning Greek as a foreign language – The example of Cretan Summer School » (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΑΣΗΣ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 11 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 59
 7. Ζάγκα, Ελευθερία
 8. Ζάγκα , Ελευθερία | ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ, ΘΩΜΑΗ
 9. Δεύτερη / Ξένη Γλώσσα, Γλωσσικές Ανάγκες, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Θερινό Σχολείο Κρήτης
 10. «Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς»
 11. 2
 12. 21
 13. 20
 14. charts, diagrams
  • Αναλογιζόμενοι τον όρο εκπαίδευση, οι περισσότεροι αυτόματα σκεπτόμαστε το σχολείο έτσι όπως το γνωρίζουμε, στο οποίο φοιτούν ανήλικοι μαθητές. Μέσα από τις μεγάλες μεταναστευτικές κρίσεις, παγκοσμίως γεννήθηκε η ανάγκη της δόμησης προγραμμάτων που θα βοηθήσουν στην ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία πρωτίστως μέσα από την εκμάθηση της γλώσσας στην οποία έχει εγκατασταθεί. Προκειμένου να μπορέσει να δομηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, είναι πολύ σημαντική η μελέτη των διαφόρων παραγόντων που ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν με τη διαδικασία. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι η ψυχολογία,  εκπαιδευτικές ανάγκες των ενηλίκων, η διαπολιστισμικότητα και φυσικά οι γενικότερες ανάγκες των ενηλίκων. Βασισμένοι στα παραπάνω, οδηγηθήκαμε στην εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, η οποία μελετά τις σύγχρονες ανάγκες των ενηλίκων μη φυσικών ομιλητών/τριών της ελληνικής, που διαμένουν στην Ελλάδα και διδάσκονται την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Πέρα από τη βιβλιογραφική ανάλυση των διαφόρων αναγκών των ενηλίκων, υλοποιήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία συμπληρώθηκαν από 25 άτομα – όλοι φοιτητές και φοιτήτριες  του Θερινού Σχολείου Κρήτης που αποτελεί και το παράδειγμα πάνω στο οποίο στηρίχθηκε το παρόν έργο. Οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος της έρευνας είναι τρεις: τα αντικειμενικά στοιχεία τους (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, χώρα καταγωγής, έτη παραμονής στην Ελλάδα), τα διαφορετικά υποκειμενικά στοιχεία (μορφωτικό επίπεδο, ενδιαφέροντα, προσωπικά κίνητρα και στόχοι) και τέλος η αυτοαξιολόγηση (του επίπεδου γλωσσομάθειας για τις διάφορες γλώσσες που γνωρίζουν – συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής, ελεύθερος χρόνος που διατίθεται για τη μελέτη, τρόποι εκμάθησης που θεωρούνται αποτελεσματικότεροι, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν). Τα ερωτηματολόγια περιέχουν τόσο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (ελεύθερης συμπλήρωσης) όσο και κλειστού τύπου (προδιατυπωμένες απαντήσεις, κοινές για όλους). Τα αποτελέσματα αναλύονται σε δυο στάδια, αρχικά γίνεται μια αντικειμενική σχηματική παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων με τη βοήθεια πινάκων και στη συνέχεια αναλύονται συνδυαστικά με βάση προκαθορισμένα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν από τον ερευνητή, εξάγοντας τα σχετικά συμπεράσματα, βάσει των προσδοκιών του ιδίου.

  • When we think about “education” everyone would automatically think about school as we widely know it, where only underaged students are studying. After the big migration crises’ worldwide, a need was born to build programs that will help the integration of immigrants into the local society, primarily through learning the language in which they have settled. In order to be able to structure such a program, it is very important to study the various factors that may interact with the process. Such factors can be psychology, the educational needs of adults, transnationalism and of course the general needs of adults. Based on the above, we created the current master’s thesis about the needs of adult non-natural speakers of the Greek language that are located in Greece and are learning Greek as a foreign language. On top of the bibliographic analysis of the different adult needs, we conducted research, by distributing questionnaires that were filled in by 25 people – all of them studying at the Cretan Summer School, which is also the example on which the current thesis was built. The three basic pillars – integrated in the questionnaires –  of the thesis are: first, the objective characteristics of the participants (gender, age, marital status, country of origin, years of residence in Greece), secondly the different subjective characteristics (educational level, interests, personal motivations and goals) and lastly a self-evaluation section (the level of language competence for the different languages they know – including Greek, the free time they devote in studying Greek, ways of learning that are considered more effective, possible difficulties they are facing).All the questionnaires include open-ended questions (of free completion) as well as closed-ended questions (pre-formulated answers, common to all).The result analysis is presented in two stages, firstly there is a subjective schematic presentation of statistics by using tables and secondly those results are analyzed by combining the multiple data that are available and based on predefined research questions asked by the researcher, drawing the relevant conclusions, based on his own expectations.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές