Διερεύνηση της αξιοποίησης των Ψηφιακών Περιβαλλόντων και της Ψηφιακής Αφήγησης από εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Investigating the utilization of Digital Environments and Digital Storytelling by Secondary Education Teachers (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 180
 7. Μουλά, Ευαγγελία
 8. Γαμβρού, Ειρήνη |Βλαβιανού, Αντιγόνη
 9. ΤΠΕ, Ψηφιακά Περιβάλλοντα, Ψηφιακό Σχολείο, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αφήγηση, Ψηφιακή Αφήγηση
 10. Ψηφιακή Αφήγηση
 11. 87
 12. 74
 13. περιέχει: εικόνες, σχήματα, πίνακες, γραφήματα
  •  Η παρούσα εργασία επιδιώκει τη διερεύνηση της αξιοποίησης των ψηφιακών περιβαλλόντων από τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ ταυτόχρονα μελετάται και η γνώση, η χρήση και η αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης από εκπαιδευτικούς διαφορετικών κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται τα ψηφιακά περιβάλλοντα και τα μέσα που χρησιμοποιούνται καθώς και οι λόγοι αξιοποίησης ή μη των ψηφιακών περιβαλλόντων. Παράλληλα μελετάται κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας γνωρίζουν, δημιουργούν ή αξιοποιούν την Ψηφιακή Αφήγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης εξετάζονται οι απόψεις τους για το αν είναι εύκολο να ενταχθεί η Ψηφιακή Αφήγηση στην εκπαίδευση, ποιον κλάδο θεωρούν καταλληλότερο και ποια βαθμίδα. Τέλος μελετώνται τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, η γνώση τους στη δημιουργίας βίντεο αλλά και η άποψή τους για τους τομείς στους οποίους βοηθάει η μεθοδολογία της Ψηφιακής Αφήγησης.

    Προκειμένου να ερευνηθούν όλα τα παραπάνω ακολουθήθηκε η ποσοτική δειγματολογική έρευνα, με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα εκπαιδευτικών. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 71 εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των  εκπαιδευτικών αξιοποιεί πολλά από τα ψηφιακά περιβάλλοντα κυρίως όμως για την αναζήτηση και την καταγραφή πληροφοριών. Ακόμα τα αποτελέσματα έδειξαν πως η πλειοψηφία θεωρεί ότι μη χρήση των ψηφιακών περιβαλλόντων οφείλεται στην μη ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού αλλά και στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. Αναφορικά με την ψηφιακή αφήγηση τα αποτελέσματα κατέδειξαν τη μη χρήση και αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ υπάρχει γνώση, και ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι ουδέτερη στην ένταξή της στη διδασκαλία, την οποία δήλωσαν πως θα χρησιμοποιούσαν κυρίως ως μέσο παρουσίασης. Τέλος διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια επιμόρφωση στη δημιουργία βίντεο και ταυτόχρονα η αξία της επικεντρώνεται κυρίως στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.

  • This publication seeks to investigate of the utilization of digital environments by Secondary Education teachers while at the same time the knowledge, use and exploitation of Digital Storytelling by teachers of different branches of Secondary Education is studied. More specifically, digital environments and the means used are studied, as well as the reasons for exploit or not digital environments. At the same time, it is studied to what extent Secondary teachers know, create or use Digital Narrative in the educational process. Their opinions on whether it is easy to integrate Digital Storytelling into education, which branch they consider most appropriate and which grade level are also examined. Finally, the tools they use, their knowledge of video creation and their opinion on the areas in which the Digital Storytelling methodology helps are studied.

    In order to investigate all of the above, quantitative sampling research was followed, using an electronic questionnaire on a random sample of teachers. The questionnaire was completed by 71 teachers of all territories. The results showed that the majority of teachers use many of the digital environments, but mainly for searching and recording information. The results also showed that the majority consider the non-use of digital environments to be due to the lack of appropriate equipment and the structure of the educational system. Regarding digital storytelling, the results showed its non-use and utilization in the educational process, while there is knowledge and the majority of teachers are neutral about its inclusion in teaching, which they would use mainly as a means of presentation. Finally, it appears that there is no training in video creation and at the same time its value is mainly focused on familiarization with new technologies.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές