Ψηφιακή Αφήγηση και Φιλαναγνωσία

Digital storytelling and the love of reading (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. Καλασαρίδου, Σωτηρία
 8. Καλασαρίδου Σωτηρία + Μουλά Ευαγγελία + Βλαβιανού Αντιγόνη
 9. ψηφιακή αφήγηση | φιλαναγνωσία | λογοτεχνία | λογοτεχνική εκπαίδευση | δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 10. Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση / ΔΓΡ63
 11. 3
 12. 50
 13. 32
 14. διαγράμματα, πίνακες
  • Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική παρέμβαση που διερευνά την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής αφήγησης, ενός σύγχρονου και ιδιαίτερα ελκυστικού μαθησιακού εργαλείου, στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε και αξιοποιήθηκε ένα διδακτικό παράδειγμα για τη διδασκαλία του κειμένου «Ένας αριθμός» του Αντόν Τσέχωφ το οποίο αναφέρεται στις κοινωνικές ανισότητες που στηρίζονται στο φύλο και εντάσσεται στα κείμενα που προτείνονται από το σχολικό βιβλίο για τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας στη Β΄ Γυμνασίου. Επιδίωξη της έρευνας είναι να διερευνηθεί αν η ενθάρρυνσή των μαθητών να μεταβούν από την ανάγνωση στη δημιουργία οδηγεί σε ενίσχυση της απόλαυσης της αναγνωστικής τους εμπειρίας. Επίσης διερευνήθηκε αν, μέσω της αφηγηματικής προσέγγισης και ειδικότερα της ψηφιακής αφήγησης, οι μαθητές κατανοούν με μεγαλύτερη ευχέρεια σημαντικές αφηρημένες έννοιες. Οι έννοιες που προσεγγίστηκαν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα στερεότυπα, η υποκειμενικότητα, η κατασκευή ταυτότητας και η διατομικότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας-δράσης κρίθηκαν θετικά και αναδεικνύουν τη χρησιμότητα της ψηφιακής αφήγησης ως διδακτικής προσέγγισης στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας με παράλληλη την καλλιέργεια και πολλών άλλων δεξιοτήτων των μαθητών.

  • This paper presents an Action Research that investigates the effectiveness of digital storytelling as a teaching approach to enhance the love of reading. Specifically, a teaching example was designed and used to teach a short story by Anton Chekhov, which deals with gender-based social inequalities and is one of the suggested texts of the textbook used for teaching literature in eighth grade (to fourteen-year-old students). The main purpose was to shape students' positive attitudes towards reading literature by encouraging them to move on from reading literature to creating literature. In order to achieve this goal was used digital storytelling, a modern and highly engaging educational tool. This Action Research attempted to investigate whether, through the narrative approach and digital storytelling in particular, students found it easier to understand abstract ideas during their literature lesson and whether this process led them to enhance the pleasure of their reading experience. The abstract ideas approached were human rights, stereotypes, subjectivity, identity construction and transindividuality. The results are positive and highlight the usefulness of Digital Storytelling as a teaching approach in enhancing the love of reading while cultivating many other students’ skills.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές