Διερεύνηση των γλωσσικών στάσεων μαθητών/μαθητριών Α΄ Γυμνασίου απέναντι στη νεοελληνική γεωγραφική ποικιλία: το ιδίωμα των Ιωαννίνων και η διδακτική αξιοποίηση-διδακτική πλαισίωσή του

Investigation of the linguistic attitudes of first grade high-school students towards the modern Greek geographical diversity: the dialect of Ioannina and its didactic use-didactic frame (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. Κατσούδα, Γεωργία
 8. Γλωσσικές Στάσεις | γλωσσική ποικιλότητα | γεωγραφικές ποικιλίες | διάλεκτος | ιδίωμα | πρότυπη γλώσσα | διδακτική πλαισίωση
 9. Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση / ΑΔΕ62
 10. 2
 11. 52
 12. 4
 13. Περιέχει γραφήματα, πίνακες
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση γλωσσικών στάσεων μαθητών/μαθητριών Α΄ Γυμνασίου απέναντι στη γεωγραφική ποικιλία. Οι γλωσσικές στάσεις αφορούν την υποκειμενική διάσταση της γλωσσικής συμπεριφοράς, λαμβάνονται όμως σοβαρά υπόψη σε διάφορες περιπτώσεις, όπως κατά τη διενέργεια ερευνών με θέμα τη γλωσσική αλλαγή ή κατά τον γλωσσικό σχεδιασμό μιας κοινωνίας. Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι οι γεωγραφικές ποικιλίες αντιμετωπίζονται συνήθως με υποτιμητικό τρόπο και στιγματίζονται ως υποδεέστερος τύπος γλώσσας, εν αντιθέσει προς την πρότυπη ποικιλία, η οποία διαθέτει υψηλό κύρος. Παρ’ όλα αυτά η ποικιλία συνιστά τη φυσική κατάσταση της γλώσσας, κάθε γλώσσα υπάρχει σε παραλλαγές που έχουν μικρότερη ή μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ τους. Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί ο θετικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι γεωγραφικές ποικιλίες στη διδακτική διαδικασία, όπως αποτυπώνεται στο περιεχόμενο των νέων προγραμμάτων σπουδών. Το ερευνητικό τμήμα της εργασίας περιλαμβάνει τη διδακτική πλαισίωση με αξιοποίηση λαϊκού αυθεντικού κειμένου (παραμυθιού) στο ιδίωμα των Ιωαννίνων, ένα βορειοελλαδικό ιδίωμα, και το ερευνητικό ερωτηματολόγιο. Οι μαθητές/μαθήτριες ήρθαν σε μία πρώτη επαφή με τον διαλεκτικό λόγο, γνώρισαν τα βασικά γνωρίσματα του γιαννιώτικου ιδιώματος και έμειναν τελικά ευχαριστημένοι/-ες. Από τις απαντήσεις που έδωσαν στο ερωτηματολόγιο συνάγεται ότι ενισχύθηκαν οι γνώσεις τους για τις γεωγραφικές ποικιλίες, ενώ οι στάσεις τους απέναντι σε αυτές χαρακτηρίζονται θετικές. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών/μαθητριών αναγνώρισε την αναγκαιότητα διαφύλαξης των γεωγραφικών ποικιλιών.

  • The aim of this thesis is to investigate the linguistic attitudes of first grade high-school students towards geographical diversity. Language attitudes concern the subjective dimension of language behaviour, but they are taken seriously into consideration in various situations, such as when conducting research on language change or on language planning. Past researches have shown that geographical varieties are usually treated in a derogatory way and stigmatised as a low-prestige language type, as opposed to the standard variety, which is highly prestigious. Nevertheless, the dialectal variation of language constitutes a natural phenomenon. The recent school curricula have recognized the importance of teaching language variation. The research part of the paper includes a didactic frame using an authentic folk tale written in the dialect of Ioannina, which belongs to the North Greek dialects, and the research questionnaire. The students had a first contact with the modern Greek dialects and more specifically with the dialect of Ioannina and were ultimately satisfied. According to the answers given by the students to the questionnaire, it can be concluded that they are interested in learning more about the modern Greek dialectal varieties and their attitudes towards them have been positive. The vast majority of students have acknowledged the need to preserve geographical varieties. 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές