Οι στάσεις μαθητών απέναντι στη νεοελληνική γεωγραφική ποικιλία: Η περίπτωση της διδασκαλίας του ηλειακού ιδιώματος στο μάθημα της Λογοτεχνίας της Γ’ Γυμνασίου.

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΙΒΑΚΤΑΣ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 8. Διδασκαλία ιδιωμάτων, γλωσσικές ποικιλίες, γεωγραφικές ποικιλίες, ιδίωμα, διάλεκτος, διδακτική πλαισίωση
 9. Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση
 10. 3
 11. 38
 12. 21
  • Η διπλωματική αυτή έχει ως στόχο να μελετήσει τις στάσεις των μαθητών και μαθητριών του Εσπερινού Γυμνασίου σε σχέση με τη νεοελληνική γεωγραφική ποικιλία μελετώντας, συγκεκριμένα, ένα κείμενο γραμμένο με στοιχεία του ιδιώματος της Ηλείας. Στο νομό Ηλείας ομιλείται ένα ιδίωμα το οποίο είναι αρκετά κατανοητό στους φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας, ωστόσο, διαθέτει διακριτικά μορφολογικά και φωνολογικά χαρακτηριστικά, ενώ, και το λεξιλόγιό που χρησιμοποιείται είναι χαρακτηριστικό του ιδιώματος. Η έρευνα έγινε με τη χρήση μιας διδακτικής πλαισίωσης σε ν=20 μαθητές και μαθήτριες Εσπερινού Γυμνασίου που παρακολούθησαν μια θεωρητική εισαγωγή στα ιδιώματα και, στη συνέχεια, κλήθηκαν να εργαστούν σε ομάδες των έξι έως επτά ατόμων και να εντοπίσουν στοιχεία του ιδιώματος σε ένα κείμενο που διδάχθηκε. Έπειτα, έγινε ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η έρευνα έδειξε πως 80-100% των απαντήσεων των ομάδων ήταν σωστές, κάτι που αποδεικνύει πως οι μαθητές και μαθήτριες κατανόησαν τη θεωρία για τα ιδιώματα κάτι που, έπειτα, προκύπτει και από τις αντίστοιχες απαντήσεις τους σε σχετικές ερωτήσεις. Γενικά, οι απόψεις τους ήταν θετικές και για την πλαισίωση, και το κείμενο, όσο και για την ομαδική εργασία. Επίσης, η έρευνα έδειξε πως, οι μαθητές και μαθήτριες έχουν θετική άποψη απέναντι στη διδασκαλία του μαθήματος των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τονίζουν πως δεν έχουν διδαχθεί ιδιώματα ή διαλέκτους στο σχολείο, αλλά, παρόλα ταύτα, ενδιαφέρονται να διδαχθούν σχετικά κείμενα σε διαλέκτους και ιδιώματα της ελληνικής, κρίνοντας πως αυτό θα τους βοηθήσει στο να κατανοήσουν καλύτερα τη μητρική τους και να εγκαταλείψουν στερεότυπα σε σχέση με τα ιδιώματα και τις διαλέκτους.

  • This thesis aims to study the attitudes of the students of an Evening High School in relation to the modern Greek geographical diversity by studying, specifically, a text written with elements of the dialect of the Ilia prefecture. In the prefecture of Ilia, a dialect is spoken which is quite comprehensible to native speakers of the Greek language, however, it has distinctive morphological and phonological characteristics, while the vocabulary used is also characteristic of the geographical variety. The research was carried out using a didactic frame for n=20 Evening High School students who attended a theoretical introduction to dialects and were then asked to work in groups of six to seven people and identify elements of the dialects  in a text that was taught. Then, quantitative research was done using a closed-ended questionnaire. The research showed that 80-100% of the answers of the groups were correct, which proves that the students understood the theory about dialects something that, then, also results from their respective answers to related questions. In general, their opinions were positive about both the didactic frame the text, and the group work. Also, the research showed that the students have a positive attitude towards the teaching the geographical diversity in the Literature course, they emphasize that dialects have not been taught at school, but, nevertheless, they are interested in being taught relevant texts judging that this will help them better understand their mother tongue and abandon stereotypes in relation to dialects.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές