«Η διδασκαλία των νεοελληνικών διαλεκτικών ποικιλιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Σενάρια διδασκαλίας για την ποντιακή διάλεκτο»

«The teaching of modern Greek dialect varieties in secondary education: Teaching scenarios for the Pontic dialect» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. Κατσούδα , Γεωργία
 8. Λιόσης, Νικόλαος | Φλιάτουρας, Ασημάκης
 9. Ποντιακή διάλεκτος, διδακτικά σενάρια, μεταγλωσσική ικανότητα, σχολικά εγχειρίδια. | Pontic dialect, teaching scenarios, metalinguistic ability, school textbooks.
 10. Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση / ΑΔΕ62
 11. 2
 12. 64
 13. 7
  • Περίληψη

    Η παρούσα εργασία σκοπεύει να αναδείξει τη χρησιμότητα της διδακτικής αξιοποίησης των νεοελληνικών διαλεκτικών ποικιλιών στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εστιάζοντας στη διδασκαλία της ποντιακής διαλέκτου. Σύμφωνα και με τα πορίσματα των σύγχρονων γλωσσοδιδακτικών προσεγγίσεων, τα οφέλη από την καλλιέργεια των γεωγραφικών γλωσσικών ποικιλιών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολλαπλά. Ειδικότερα, η ποντιακή διάλεκτος διασώζει γλωσσικούς τύπους από παλαιότερες μορφές της ελληνικής γλώσσας και μέσω της διδασκαλίας της οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν την ιστορική εξέλιξη της γλώσσας και να αυξήσουν τη μεταγλωσσική τους ικανότητα. Επιπλέον, θα μπορέσουν να γνωρίσουν στοιχεία για την ιστορία και τον πολιτισμό του  ποντιακού ελληνισμού.

       Ωστόσο, αν και τα Νέα Προγράμματα Σπουδών ενθαρρύνουν την αξιοποίηση της γεωγραφικής ποικιλότητας στην εκπαίδευση, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε αντιληπτό ότι η παρουσία διαλεκτικών κειμένων στα σχολικά εγχειρίδια είναι ανεπαρκής. Με αφορμή αυτήν την πραγματικότητα, στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται δύο διδακτικές εφαρμογές, στις οποίες προτείνεται η αξιοποίηση κειμένων στην ποντιακή διάλεκτο. Ο στόχος της διδακτικής πλαισίωσης είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με την ποντιακή διάλεκτο, μέσω της διδασκαλίας διαφορετικών κειμενικών ειδών και να αντιληφθούν την αξία της ως αυτόνομο γλωσσικό σύστημα, ισότιμο με την πρότυπη γλώσσα.

  • Abstract

   The purpose of this paper is to highlight the usefulness of the didactic utilization of modern Greek dialect varieties in the modern Greek language course in secondary education, focusing on the teaching of the Pontic dialect.  According to the findings of modern language teaching approaches, the benefits of cultivating geographical linguistic varieties in the educational process are multiple. In particular, the Pontic dialect rescues linguistic forms from older forms of the Greek language and through its teaching students will have the opportunity to understand the historical development of the language and increase their meta-linguistic ability. In addition, they will be able to learn about the history and culture of Pontic Hellenism.

      However, although the New Curriculums encourage the utilization of geographical diversity in education, the literature review realized that the presence of dialect texts in school textbooks is insufficient. On the occasion of this reality, in the second part of the paper, two teaching applications are presented, in which the use of texts in the Pontic dialect is proposed.The aim of the teaching frame is for the students to become familiar with the Pontic dialect, through the teaching of different textual genres, and to realize its value as an autonomous language system, equal to the standard language.


 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές