Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

THE CONTRIBUTION OF CREATIVE WRITING AND DIGITAL NARRATIVE TO POETRY TEACHING IN HIGH SCHOOL (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. Καλασαρίδου, Σωτηρία
 8. Καλασαρίδου, Σωτηρία, | Βλαβιανού, Αντιγόνη | Αραβανή, Ευαγγελία
 9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ | ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ | ΠΟΙΗΣΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 10. ΔΓΡ ΔΕ
 11. 1
 12. 32
 13. 32
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εξέταση της συμβολής της δημιουργικής γραφής και της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία της ποίησης στο Λύκειο. Στο πλαίσιο της ποσοτικής έρευνας αξιοποιήθηκαν οι απαντήσεις σε κλειστού τύπου ερωτηματολόγιο 50 μαθητριών και 50 μαθητών Λυκείου, που φοιτούσαν στη Γ’ Λυκείου (40), τη Β’ Λυκείου (40) και την Α’ Λυκείου (20). Επίσης, μελετήθηκαν και οι 100 δημιουργικές εργασίες που εκπόνησαν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στην έρευνα, με βάση τα 6 ποιήματα που αναλύθηκαν, εκ των οποίων τρία ήταν μελοποιημένα και τρία αναγνωσμένα με προσοχή. Ειδικότερα, οι μαθητές και οι μαθήτριες διδάχθηκαν έξι επιλεγμένα ποιήματα που καλύπτουν μεγάλο εύρος της νεοελληνικής ποίησης (από τον Σολωμό μέχρι τη Δημουλά), αρχικά με τον παραδοσιακό, δασκαλοκεντρικό τρόπο. Ο καθηγητής-ερευνητής μέσω διάλεξης παρουσίασε στους μαθητές και τις μαθήτριες τα ποιήματα και προχώρησε στην ανάλυσή τους, βάσει των στόχων του αναλυτικού προγράμματος. Έπειτα, ο καθηγητής-ερευνητής επανήλθε στα συγκεκριμένα ποιήματα, χρησιμοποιώντας τη φορά αυτή τις μελοποιημένες ή επαγγελματικά αναγνωσμένες εκδοχές τους. Στη συνέχεια, στο τρίτο και τελικό στάδιο της έρευνας, ανατέθηκε σε κάθε μαθητή και μαθήτρια μια δημιουργική άσκηση για τα ποιήματα που εξετάστηκαν στην τάξη. Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν ότι υπάρχουν ποιήματα που μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και των μαθητριών σε σημαντικό βαθμό. Επίσης, μαθητές και μαθήτριες ανταποκρίνονται θετικά στην αξιοποίηση κυρίως της ψηφιακής αφήγησης και δευτερευόντως της δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ποίησης. Προκύπτει, μάλιστα, ότι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, από ό,τι με τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής. Άλλωστε, ο ήχος και η εικόνα έχουν σταθερή και σημαντική θέση και στον ελεύθερο τους χρόνο, σε αντίθεση με τη συγγραφή. Βέβαια, η επίδραση που ασκεί η εξεταστική διαδικασία παραμένει καθοριστική, προκαλώντας στρεβλώσεις στις επιλογές και προτιμήσεις μαθητών και μαθητριών, λόγω της βαθμοθηρίας.
  • This dissertation aims to examine the contribution of creative writing and digital narrative to poetry teaching in High School. In the context of quantitative research, the answers to a closed questionnaire of 50 female and 50 male high school students were used, who studied in the third grade (40), second grade (40) and first grade (20) of high school. Additionally, 100 creative projects prepared by the participants of the research were inspected, based on the 6 poems analysed, of which three were set to music and three were carefully read. Specifically, the students were taught six chosen poems which cover a wide range of modern Greek poetry (from Solomos to Demoula), initially in the traditional, teacher-centered way. The professor-researcher presented the poems to the students through lecture and proceeded to their analysis, based on the objectives of the syllabus. Then the professor-researcher returned to the specific poems, this time using them set to music or professionally read versions of them. In the third and final stage of the research, each student was assigned a creative task, regarding the poems examined in class. The main conclusions that emerged were that there are poems that can arouse the interest of students to a significant extent. In addition, students positively respond to the use of primarily digital narrative and secondarily creative writing in the context of teaching poetry. It emerges, as a matter of fact, that they are more familiar with modern audio-visual media, than with creative writing techniques. After all, sound and image have a fixed and important place in their free time, in contrast to writing. Of course, the influence exerted by the examination process remains definitive, causing distortions in students' choices and preferences, due to grade hunting.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές