Τραπ μουσική: Κριτική ανάλυση λόγου σε στίχους της, διερεύνηση της χρήσης του λεξιλογίου της από μαθητές/τριες Στ΄ τάξης Δημοτικού και μια διδακτική πρόταση για τις αναπαραστάσεις που προβάλλει

Trap music: a critical discourse analysis in its lyrics, an investigation of the use of its vocabulary by 6th grade students and a didactic proposal for the representations it projects (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΚΕΒΡΕΚΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 8. ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 9. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ | ελληνική trap μουσική / Greek trap music | ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ | φυλετικές αναπαραστάσεις | εφαρμογή μοντέλου πολυγραμματισμών
 10. ΑΔΕΔΕ
 11. 2
 12. 30
 13. 6
 14. Περιέχει Πίνακες, Διαγράμματα και εικόνες
  • Ο λόγος προφορικός και γραπτός χαρακτηρίζεται από αμφισημία καθώς δε συνοδεύονται από εγχειρίδιο ανάλυσης και ερμηνείας τους.  Το ευρύτερο πεδίο της ανάλυσης του λόγου έχει επεκταθεί στις μέρες μας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων και σημειωτικών δυστημάτων της καθημερινότητάς μας. Η τραπ μουσική απασχολεί τα τελευταία χρόνια -κυρίως με αρνητικό τρόπο- το κοινωνικό σύνολο, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη δημοφιλία της, ιδιαίτερα στο νεανικό κοινό. Όλα αυτά τα τραγούδια κυριαρχούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης διαμορφώνοντας αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. Δεδομένου του λεξιλογίου και των έμφυλων αναπαραστάσεων που παρουσιάζονται μέσω αυτών, η παρούσα εργασία ασχολείται με την κριτική προσέγγιση και την ανάλυσή τους, προκειμένου να εξεταστεί η επιρροή τους στο λεξιλόγιο και στη δημιουργία φυλετικών στερεοτύπων σε παιδιά του Δημοτικού. Η εργασία κινείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά την ανάλυση δύο τραγουδιών της τραπ μουσικής μέσω της Συστημικής  Λειτουργικής Γραμματικής του Halliday. Από την ανάλυση προκύπτει πως τα τραπ τραγούδια χρησιμοποιούν ένα λεξιλόγιο ιδιαίτερου τύπου με συγκεκριμένες λέξεις να χαρακτηρίζουν τα δύο φύλα. Επίσης, κατασκευάζεται μια κοινωνική πραγματικότητα πλούτου, ευμάρειας και σεξουαλικών επιθυμιών όπου το αντρικό φύλο αναγνωρίζεται ως ηγεμονικό, ενώ το θηλυκό υποτάσσεται στις εκάστοτε επιθυμίες του, χωρίς δυνατότητα επιλογής. Όλη αυτή η ανισότητα υπογραμμίζεται και οξύνεται μέσω της χρήσης συγκεκριμένου λεξιλογίου για το αντρικό και το γυναικείο φύλο. Στο δεύτερο επίπεδο της έρευνας έγινε διδασκαλία μέσα από το μοντέλο των πολυγραμματισμών σε παιδιά της Στ΄τάξης ενός δημοτικού σχολείου. Οι μαθητές/τριες φάνηκε πως έχουν καθημερινή εμπλοκή με την τραπ μουσική, χρησιμοποιούν το λεξιλόγιό της, ενώ αντιλαμβάνονται το σεξιστικό περιεχόμενο των στίχων της καθώς και τον τρόπο που χαρακτηρίζονται τα δύο φύλα μέσω της χρήσης συγκεκριμένου λεξιλογίου.

  • The spoken and written language is characterized by ambiguity as they are not accompanied by a manual of analysis and interpretation. The broader field of discourse analysis has expanded nowadays into various fields, including semiotic systems of our everyday life. In recent years, trap music has concerned society as a whole - mainly in a negative way - at the same time increasing its popularity, especially among the young audience. All these songs dominate the Social Media and Mass Media shaping perceptions, attitudes and behaviors on an individual or collective level. Given the vocabulary and the gender representations presented through them, this paper deals with their critical approach and analysis, in order to examine their influence on the vocabulary and the creation of racial stereotypes in Primary school children. The work moves on two levels. The first concerns the analysis of two trap music songs through Halliday's Systemic Functional Grammar. The analysis shows that trap songs use a special type of vocabulary with specific words that characterize the two sexes. Also, a social reality of wealth, affluence and sexual desires is constructed where the male gender is recognized as hegemonic, while the female submits to their respective desires, without the possibility of choice. All of this inequality is underlined and exacerbated through the use of gender-specific vocabulary. In the second level of the research, teaching was done through the model of polyliteracies to children of the 6th grade of a primary school. The students appeared to have a daily involvement with trap music, use its vocabulary, while realizing the sexist content of its lyrics as well as the way the two genders are characterized through the use of specific vocabulary.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές