Στοιχεία μετασχηματισμού της γνώσης σε μαθητές Γυμνασίου στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας: διερευνώντας τις αντιλήψεις των καθηγητών και τα γραπτά κείμενα των μαθητών που παράγονται με τη χρήση εννοιολογικών χαρτών

Knowledge-building evidence in EFL lower secondary learners’writing: teachers’ perceptions and student ideational framework-based output data (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 16 Ιανουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 150
 7. CALFOGLOU, CHRISTINE
 8. Calfoglou , Christine - Zorbas, Vasileios
 9. Knowledge-telling, knowledge-transforming, EFL Lower Secondary students, ideational frameworks, process-oriented approach, novel ideas, narratives, expository-information texts
 10. Μεταπτυχιακή Διατριβή
 11. 5
 12. 2
 13. 216
 14. Περιέχει πίνακες και διαγράμματα
  • ΠΕΡΊΛΗΨΗ Η έννοια της δημιουργίας γνώσης στο πλαίσιο μιας γνωστικιστικής-εποικοδομητιστικής (κονστρουκτιβιστικής) θεωρίας καθώς και η διαφοροποίηση μεταξύ της απλής αναπαραγωγής και του μετασχηματισμού της γνώσης στο γραπτό λόγο (Bereiter & Scardamalia, 1987) αποτελούν το ερευνητικό ζήτημα της παρούσας εργασίας, με την εφαρμογή των παραπάνω σε αφηγηματικά και πληροφοριακά κείμενα τα οποία παράγονται μέσω εννοιολογικών διαγραμμάτων/ χαρτών (Burgess, 1994). Θέτει επομένως υπό εξέταση την άποψη (Galbraith, 1999, 2009) κατά την οποία η χρήση προσχεδίου στο γραπτό κείμενο αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την δημιουργικότητα του μαθητή και την παραγωγή νέων ιδεών. Χρησιμοποιήθηκε μικτή ερευνητική μέθοδος αφενός ποιοτική, με τη συλλογή γραπτών κειμένων μαθητών Γυμνασίου στο μάθημα της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, και, αφετέρου, ποσοτική, με δεδομένα προερχόμενα από καθηγητές Γυμνασίου. Συγκεκριμένα, τα ποσοτικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσα από ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο το οποίο έθετε υπό διερεύνηση τις απόψεις των καθηγητών σε σχέση με την διδασκαλία του γραπτού λόγου, τη δημιουργία γνώσης από τους μαθητές και τη χρήση των εννοιολογικών διαγραμμάτων/χαρτών ως παράγοντα διευκόλυνσης και προώθησης της παραγωγής γνώσης στο γραπτό λόγο. Οι απαντήσεις των καθηγητών κατέδειξαν μερική επίγνωση της δυνατότητας παραγωγής γνώσης στο γραπτό λόγο των μαθητών τους ενώ τα ποιοτικά δεδομένα υπήρξαν αποκαλυπτικά σε σχέση με την ποικιλομορφία της παραγωγής αυτής. Φαίνεται, επομένως, ότι το προσχέδιο δεν εμποδίζει την παραγωγή γνώσης, ενώ σε αντίθεση με την άποψη των Bereiter και Scardamalia (1987), οι αφηγήσεις αναδεικνύονται ως κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή αναπαραγωγή δεδομένης γνώσης. Τα δεδομένα αυτά ανοίγουν νέους δρόμους στη διδακτική της παραγωγής γραπτού λόγου.
  • Abstract

   The idea of knowledge generation within a cognitivist-constructivist perspective and the distinction between knowledge-telling and knowledge-transforming in wriitng (Bereiter & Scardamalia, 1987) are the research topic of the present study and are applied in narrative and expository-information outputs produced through the use of ideational frameworks (Burgess, 1994). This is meant to put to the test the belief (see Galbraith, 1999, 2009) that pre-planning constitutes an inhibiting factor concerning learners' creativity and the production of novel ideas. For this purpose, a mixed-methods approach was implemented, gathering qualitative, written output data from EFL Lower Secondary students and quantitative data from teachers in the same teaching context.

   More specifically, quantitative data was collected through an online questionnaire examining teachers' perceptions in relation to wriitng instruction, knowledge-building and the use of mindmaps as a facilitating factor in boosting knowledge generation in writing. Teachers' responses revealed at least partial awareness of this knowledge-building potential in their learners' writing while the qualitative data demonstrated plenty of interesting knowledge-building evidence and showed that learners can be creative in a number of ways. Planned writing thus seemed not to inhibit knowledge generation while, unlike Bereiter & Scardamalia's (1987) suggestion, narratives proved to be more than a knowledge-telling genre alone. These findings may open up new paths in the teaching of writing.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές