Η προσφυγική μνήμη μέσα από τη χαρτογράφηση των μουσείων μικρασιατικού πολιτισμού στην Ελλάδα. Σχεδιάζοντας το μελλοντικό μουσείο προσφυγικής ιστορίας στην Κρήτη.

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΜΕΛΗ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 120
 7. Κούκη, Ελένη Αργυρώ
 8. προσφυγική ταυτότητα, προσφυγική μνήμη, μουσείο μικρασιατικού πολιτισμού, ψηφιακός χάρτης, μουσείο μικρασιατικού πολιτισμού Κρήτης
 9. ΔΙΣΔΕ
 10. 1
 11. 64
 12. 6
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της προσφυγικής ιστορίας και μνήμης όπως αυτό αποτυπώνεται και προβάλλεται στα μουσεία Μικρασιατικού πολιτισμού της Ελλάδας. Σκοπός είναι η ανάδειξη και ταυτόχρονα η κατανόηση του αφηγήματος των εν λόγω μουσείων μέσα από την εκθεσιακή πρακτική τους για το ζήτημα της προσφυγικής μνήμης και ταυτότητας, αλλά και μέσα από την εξέταση της ιστορίας τους και της εξέλιξής τους. Παράλληλα, παρουσιάζεται και ο ρόλος της ελληνικής πολιτείας απέναντι σε αυτά τα μουσεία ως ένας δείκτης για τη στάση του ελληνικού κράτους απέναντι στη Μικρασιατική πολιτισμική κληρονομιά και του τρόπου με τον οποίο δρομολογήθηκε η ένταξή της στο ευρύτερο πολιτισμικό γίγνεσθαι της χώρας. Η επίσκεψη σε κάποια από τα μουσεία προσφυγικής ιστορίας αποτελεί μέρος της ποιοτικής έρευνας και αναδεικνύει τους μηχανισμούς διαχείρισης της προσφυγικής μνήμης και ιστορίας καθώς και τους τρόπους μεταβίβασης της συλλογικής μνήμης από γενιά σε γενιά. Αποτέλεσμα της συνολικής ερευνητικής διαδικασίας είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού χάρτη των μουσείων, ο οποίος αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο για την αποτύπωση της, κατά τόπους, άυλης και υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς των Μικρασιατών στην Ελλάδα. Η χαρτογράφηση αυτή ανέδειξε την ηχηρή απουσία ενός μουσείου Μικρασιατικού πολιτισμού στην Κρήτη, όπου η εισροή προσφύγων υπήρξε αξιοσημείωτη και η επιρροή του προσφυγικού πολιτισμού αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κρητική κοινωνία έως και σήμερα. Το τελευταίο μέρος της εργασίας αποτελεί μία μουσειολογική πρόταση για ένα μελλοντικό μουσείο Μικρασιατικού πολιτισμού στην Κρήτη.
  • The following thesis deals with the issue of refugee history and memory as it is captured and displayed in the museums of Asia Minor culture in Greece. The purpose is to highlight and at the same time understand the narrative of the museums in question through their exhibition practice on the issue of refugee memory and identity, but also through the examination of their history and evolution. At the same time, the role of the Greek state towards these museums is presented as an indicator of the attitude of the Greek state towards the Asia Minor cultural heritage and the way in which its integration into the broader cultural development of the country was initiated. The visit to some of the refugee history museums is part of the qualitative research and highlights the management mechanisms of refugee memory and history as well as the ways of transferring collective memory from generation to generation. The result of the overall research process is the creation of a digital map of the museums, which is a digital tool for capturing the intangible and tangible cultural heritage of Asia Minor in Greece. This mapping highlighted the resounding absence of a museum of Asia Minor culture in Crete, where the influx of refugees has been remarkable and the influence of refugee culture is largely reflected in Cretan society to this day. The last part of the paper is a museological proposal for a future museum of Asia Minor culture in Crete.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές