Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό με ψηφιακή αφήγηση και διαδραστικές ασκήσεις στην Α' Δημοτικού

Introduction to multiplication with digital narration and interactive activities in the first grade of primary school (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. Μουλά, Ευαγγελία
 8. Μπράτιστης, Θαρρενός | Γαραντούδης, Ευριπίδης
 9. Αφήγηση, Ψηφιακή Αφήγηση, Παιγνιδοποίηση, Διαδραστικές παιγνιώδεις ασκήσεις, Μαθηματικά, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Πολλαπλασιασμός
 10. Δημιουργική Γραφή
 11. 3
 12. 44
 13. 36
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνάται η συμβολή της Ψηφιακής Αφήγησης και των διαδραστικών δραστηριοτήτων με παιγνιώδη χαρακτηριστικά στη διδασκαλία των μαθηματικών σε σύγκριση με παραδοσιακότερες μεθόδους. Στο θεωρητικό μέρος,  προσεγγίζονται, αρχικά, οι έννοιες της αφήγησης και της ψηφιακής αφήγησης. Παρουσιάζεται, ακολούθως, η έννοια της παιχνιδοποίησης  στην εκπαίδευση και τα πλεονεκτήματά της για τη μαθησιακή διαδικασία συνολικά. Στη συνέχεια, διερευνάται η σχέση των μαθηματικών και της ψηφιακής αφήγησης, μέσα από την περίπτωση της πράξης του πολλαπλασιασμού στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου. Έτσι, εξετάζονται οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στους μαθητές και τις μαθήτριες κατά την εκτέλεση της εν λόγω πράξης και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να συλλειτουργήσουν τα μαθηματικά, η αφήγηση και η ψηφιακή αφήγηση. Στο ερευνητικό μέρος, αφού τεθούν οι στόχοι, τα ερευνητικά ερωτήματα, αναλυθεί η μεθοδολογία, οριστούν η διάρκεια και η διαδικασία της έρευνας, παρουσιάζονται η δομή της ψηφιακής ιστορίας, η εφαρμογή με την οποία δημιουργήθηκε, καθώς και η ίδια η ιστορία. Ακολουθεί το εργαλείο με το οποίο δημιουργήθηκαν οι διαδραστικές παιγνιώδεις ασκήσεις. Τέλος, αναλύονται τα ερευνητικά δεδομένα, εξάγονται τα αντίστοιχα συμπεράσματα από την έρευνα αυτή και προτείνονται τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να διευρυνθεί η έρευνα και να βελτιστοποιηθούν τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης ψηφιακών αφηγήσεων και διαδραστικών παιγνιωδών ασκήσεων στην εκπαίδευση εν γένει.

  • In this thesis there is an effort to investigate the contribution of Digital Stories and interactive activities with playful characteristics to the teaching of Mathematics, in comparison to traditional methods of teaching. Initially, in the theoretical part the notions of narration and digital narration are approached. Then, the notion of gamification in education is presented as well as its advantages in the educational process in general. Subsequently, we investigate the relation between Mathematics and digital narration, in the case of the act of multiplication in the fist grade of Primary School. Therefore, we examine the difficulties that are presented to the students while performing this act, as well as the way with which Mathematics, narration and digital narration can work together. In the research part, the aims and the research inquiries are set, the methodology is analyzed and the duration and process of the research is determined. After that, there is the presentation of the structure of the digital narration, the application through which it was created as well as the story itself. What follows next is the tool that was used in order to create the playful interactive activities. Finally, there is an analysis of the research data and after that, we draw the respective conclusions for this research, and we suggest ways through which the research can be investigated and the positive results of the use of digital narrations and playful interactive activities in education in general can be improved.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές