Ο κριτικός γραμματισμός στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας της Γ' Γυμνασίου: Θεωρία και διδακτικές προτάσεις

Critical literacy and the teaching of Ancient Greek Language in the 3rd Grade of Modern Greek Secondary Education. Theoretical approaches and teaching scenarios (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Ιανουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
 8. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών στην Γ’ Γυμνασίου | Kριτικός γραμματισμός | Συστημική λειτουργική γραμματική | Πολυγραμματισμοί
 10. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ/ΑΔΕ52
 11. 2
 12. 29
 13. 6
 14. Πίνακας
  • Στην παρούσα εργασία έχουμε σκοπό να αναδείξουμε έναν ανανεωμένο και σύγχρονο ερευνητικά τρόπο διδασκαλίας των Aρχαίων Eλληνικών (στο εξής AE) της Γ΄ Γυμνασίου. Εστιάζουμε στο πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε το μάθημα των AE ενδιαφέρον, επίκαιρο αλλά και χρήσιμο για τους μαθητές μας. Η ανάγκη για επικαιροποίηση του μαθήματος μας κάνει να στραφούμε στην αξιοποίηση των ερευνητικών εργαλείων τα οποία τα αντλούμε από τον κριτικό γραμματισμό, και πιο συγκεκριμένα από τους πολυγραμματισμούς και τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική (ΣΛΓ) του M. A. K. Halliday.

   Με αυτά τα εργαλεία δημιουργούμε δύο εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπο διδασκαλίας για το μάθημα των AE γενικότερα αλλά και ειδικότερα της Γ΄ Γυμνασίου. Βλέπουμε πώς αυτά τα σύγχρονα εργαλεία μπορούν να εφαρμοστούν στο μάθημα εντός της τάξης και πως έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τα ΑΕ από ένα μουσειακό σε ένα σύγχρονο μάθημα το οποίο να αφορά κάθε μελλοντικό πολίτη.

   Το πλεονέκτημα χρήσης αυτών των μεθόδων και των εργαλείων τους έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την ανάδειξη των επίκαιρων στοιχείων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Η συστηματοποίηση της διδασκαλίας, με τον τρόπο τον οποίο αναδεικνύουμε σε αυτήν την εργασία, οδηγεί ταυτόχρονα και στην συστηματοποίηση της κριτικής θεώρησης ως μέθοδο πρόσληψης των οποιωνδήποτε κειμένων ή μηνυμάτων μπορούν να λάβουν οι μαθητές μας τόσο στο επίπεδο της μαθητικής τους καθημερινότητας όσο και αργότερα στο επίπεδο της  εργασιακής αλλά και πολιτικής τους ζωής. Κι αυτός ο τρόπος σκέψης είναι μια χρήσιμη δεξιότητα για κάθε πολίτη.

  • The present dissertation proposes an up-to-date and modern method of teaching Ancient Greek in the 3rd Grade of Modern Greek Secondary Education. Our main is on how one could make the Ancient Greek language course interesting, relevant and useful for the students. Acknowledging the need to modernize this module, we rely on theoretical tools from critical literacy and more specifically from polyliteracies and M. A. K. Halliday's systemic functional grammar.

   Drawing upon these theoretical tools, we create two educational scenarios which can serve as a teaching model for the ancient Greek module, in general, and in particular in the 3rd Grade of High School. We show how these modern tools can be applied in the classroom and discuss their potential to transform the experience one has with ancient Greek.

   The key advantage of utilising these best pratices and educational tools is directly linked to the development of critical thinking. It also showcases the relevance of ancient Greek writings. The codification of teaching, in the way it is introduced in this dissertation, at the same time leads to the codification of critical thinking as a means of comprehension of any message or text to which our students might be exposed to. This is with regards to both their student life as well as to a later work and political life a fundamental skill for each and every citizen.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές