Η ηλεκτρονική μάθηση εν καιρώ πανδημίας COVID - 19 και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης

E-learning during the COVID-19 pandemic and the professional development of Primary Education teachers (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΣΙΑΡΑ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 05 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 140
 7. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
 8. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ
 9. Ηλεκτρονική μάθηση, επαγγελματική ανάπτυξη, πανδημία, COVID-19, εκπαιδευτικοί, πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 10. ΕΤΑΔΕ
 11. 1
 12. 9
 13. 106
 14. Περιέχει: πίνακες, σχήματα
  • Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με τη διερεύνηση της επίδρασης της ηλεκτρονικής μάθησης στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην ηλεκτρονική μάθηση και αναφέρονται οι προκλήσεις ηλεκτρονικής μάθησης. Ακολουθεί αναφορά στην ηλεκτρονική μάθηση εν καιρώ COVID – 19, καθώς και στην επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών για την ηλεκτρονική μάθηση. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε επικεντρώθηκε στο να διερευνήσει  ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την παρουσία διδασκαλίας στο Διαδίκτυο και τη σχολική υποστήριξη για διαδικτυακή μάθηση κατά την περίοδο COVID-19, ποιοι είναι οι λόγοι ώστε να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί σε επιμορφωτικά προγράμματα, σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η επιμόρφωση συμβάλλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και ποιες είναι οι προτεινόμενες αλλαγές στις προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην επαγγελματική ανάπτυξη στη Μεταπανδημική Διαδικασία. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής μάθησης συνολικά, βοηθούσαν τους συμμετέχοντες στο μάθημα να διατηρούν την εργασία τους, βοηθούσαν να επικεντρωθεί η συζήτηση σε σχετικά θέματα, παρείχαν σχόλια έγκαιρα, συνέβαλαν στη διατήρηση της συμμετοχής των συμμετεχόντων στο μάθημα και στη συμμετοχή σε παραγωγικό διάλογο και παρείχαν σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής σε δραστηριότητες εκμάθησης μαθημάτων, ενώ λάμβαναν την αντίστοιχη υποστήριξη από το σχολείο τους. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν αναγκαία την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς όπως αναφέρθηκε η επιμόρφωση συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξή τους. Επίσης, προκύπτει ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συμβάλλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη ώστε να ανελιχθούν στην εκπαιδευτική ιεραρχία, να βελτιώσουν / εξειδικεύσουν τις δεξιότητές τους (διδακτικές, οργανωτικές), να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο διδακτικό αντικείμενο, να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης Νέων Τεχνολογιών και να αναγνωριστεί το επαγγελματικό τους κύρος. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι χρειάζονται επιπλέον ενίσχυση στην ανάπτυξη στη χρήση της διαδικτυακής εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη υλικών βασισμένων στην τεχνολογία, στη διευκόλυνση της καθημερινότητας, στην ανάπτυξη στη βιωσιμότητα της εκπαίδευσης και στην περισσότερη συνεργασία/κοινή χρήση μεταξύ συναδέλφων και ενίσχυση της συνεργασίας δασκάλου-μαθητή-γονέα.

  • The present paper dealt with the investigation of the effect of e-learning on the professional development of teachers. First, e-learning and e-learning challenges are described. There is a reference to e-learning in the time of COVID – 19, as well as to teachers’ professional development for e-learning. The research carried out focused on exploring what are the views of primary school teachers regarding the presence of online teaching and school support for online learning during the COVID-19 period, what are the reasons for teachers to participate in training programs, to what extent teachers consider the training to contribute to their professional development and what are the proposed changes in primary education teachers' approaches to professional development in the Post-Pandemic Process. The results of the survey show that, overall, teachers during e-learning at the pandemic period, helped the course participants to continue their work and to focus the discussion on relevant topics, provided timely feedback, contributed to maintaining the participation of the course participants and engaging in productive dialogue and provided clear instructions on how to engage in course learning activities while receiving support from their school. The teachers consider the training of teachers to be necessary, since, as mentioned above, the training contributes to their professional development. Training of teachers contributes to their professional development so that they can advance in the educational hierarchy, improve / specialize their skills (teaching, organizational), enrich their knowledge in the teaching subject, acquire skills in the use of New Technologies, and in recognizing their professional prestige. Finally, teachers consider that they need additional support in the development of the use of online education tools, the development of technology-based materials, the facilitation of their everyday work life, the development of the sustainability of education and more collaboration/sharing between colleagues, and therefore the strengthening of teacher-teacher collaboration, as well as teacher-student-parent collaboration.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές