Η κινδυνολογία για την ελληνική γλώσσα. ΚΑΛ και σχεδιασμός προγράμματος κριτικού γραμματισμού για τη Γ' Λυκείου.

Riskology regarding Greek language. CDA and planning of a critical literacy program for the 3rd grade of Modern Greek Lyceum. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
 8. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Κινδυνολογία για τη γλώσσα, ΚΑΛ, γλωσσικές στάσεις και αντιλήψεις, κριτικός γραμματισμός, διδασκαλία της γλώσσας στη Β/θμια Εκπαίδευση.
 10. Θ.Ε.: ΑΔΕ52 «Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο»
 11. 7
 12. 69
 13. 2
  • Η παρούσα εργασία αποτελεί μια συμβολή στη διερεύνηση του περιεχομένου και των πηγών των κινδυνολογικών θεωριών σχετικά με την ελληνική γλώσσα. Επίσης, αποσκοπεί στην κριτική ανάλυση κειμένων που σχετίζονται με την κινδυνολογία για τη γλώσσα και προτείνει ένα σχέδιο διδασκαλίας κριτικού γραμματισμού για μαθητές της Γ΄Λυκείου. Πέρα από την αποσαφήνιση της έννοιας "κινδυνολογία" για την ελληνική γλώσσα, την αναζήτηση των επιμέρους παραγόντων "κινδύνου" αλλά και των πηγών δημιουργίας καθεμιάς από τις προαναφερθείσες κινδυνολογικές θεωρίες, σκοπός της εργασίας είναι και η διερεύνηση των διαφορετικών αντιλήψεων που επικρατούν σχετικά με την κινδυνολογία για την Ελληνική. Για τη συγκεκριμένη διερεύνηση πραγματοποιήθηκε κριτική ανάλυση λόγου σε κείμενα που έχουν ως θέμα την εν λόγω κινδυνολογία. Τα κείμενα που επιλέχτηκαν για την κριτική ανάλυση λόγου διαχωρίζονται σε αυτά που οι συντάκτες τους στηρίζουν την κινδυνολογία για την ελληνική και σε αυτά των οποίων οι συντάκτες υποστηρίζουν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος αλλοίωσης ή φθοράς για την ελληνική γλώσσα. Τα εν λόγω κείμενα κατασκευάζουν ιδεολογικά μια συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα που αντανακλά την ιδεολογία των συντακτών τους. Η ιδεολογική αυτή κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας αποτελεί άλλο ένα σημείο έρευνας και ανάλυσης της παρούσας εργασίας, τόσο στα μεμονωμένα κείμενα, όσο και στο σύνολο των κειμένων συγκριτικά. Επιπλέον, σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα κριτικού γραμματισμού για μαθήτριες και μαθητές της Γ΄Λυκείου με την ίδια θεματολογία. Στόχος του σχεδίου διδασκαλίας υπήρξε η ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών/τριών σχετικά με την ύπαρξη ή μη κινδύνου για την ελληνική γλώσσα. Άλλος ένας στόχος ήταν η γενικότερη ενίσχυση της κριτικής αντιμετώπισης από την πλευρά των μαθητών όλων των κειμένων/ άρθρων με τα οποία έρχονται καθημερινά σε επαφή και τα οποία, ενδεχομένως, αναπαράγουν στερεότυπες αντιλήψεις και φυσικοποιούν ιδεολογίες. 

  • This disertation aims at investigating the content and sources of risk theories regarding the Greek language, critically analyzing texts related to risk theory for the language, and proposing a critical literacy teaching plan for the 3rd Grade Lyceum students. Beyond the clarification of the concept of "risk" for the Greek language, the search for the individual factors of "risk" as well as the sources of creation of each of the aforementioned risk theories, the purpose of the present disertation is also to detect various perceptions concerning the supposed risk for Greek. For this specific investigation, a critical discourse analysis was carried out in texts that have as their subject the riskology under discussion. The texts selected for the critical discourse analysis are divided into those whose authors support the riskology for the Greek language and those whose authors argue that there is no risk of corruption or decay for the Greek language. These texts ideologically construct a specific social reality that reflects the ideology of their editors. This ideological construction of social reality is another point of research and analysis of the present work, both in the individual texts and in the set of texts in comparison. In addition, a critical literacy program was designed for 3rd Grade Lyceum students with the same theme. The aim of the teaching plan was to develop student's critical linguistic awareness regarding the existence or non existence of danger for the Greek language. Another goal was the general strengthening of student's critical treatment of all texts with which they come into daily contact and which, possibly, reproduce stereotypical perceptions and naturalize ideologies. 

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.