Κίνητρα και Οφέλη Φοίτησης στα ΙΕΚ: Απόψεις Εκπαιδευομένων Δ.ΙΕΚ Τρίπολης

Motivation and Benefits of Studying in Vocational Training Institutes: Trainees’ Perceptions at D.IEK of Tripoli (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 15 Ιουλίου 2022
 5. Ελληνικά
 6. 230
 7. ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 8. ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ, ΦΙΛΙΠΠΣ, ΝΙΚΗ
 9. Επαγγελματική κατάρτιση, εκπαιδευτικά κίνητρα, ατομικά και συλλογικά οφέλη
 10. ΕΚΕ 51
 11. 2
 12. 84
 13. 50
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία προσπάθεια εξέτασης των κινήτρων που έχουν οι εκπαιδευόμενοι/-ες των Δ.ΙΕΚ όταν αποφασίζουν να εγγραφούν σε αυτά, αλλά και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους προκειμένου να τις ολοκληρώσουν. Τα εν λόγω κίνητρα προσεγγίζονται και με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων που τα φέρουν. Επιπλέον, πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση και έρευνα σχετικά με τα οφέλη που επιφέρει η φοίτηση στα συγκεκριμένα ιδρύματα, τόσο για τον/την κάθε σπουδαστή/σπουδάστρια ξεχωριστά, όσο και για ολόκληρη την κοινωνία στην οποία αυτός/-ή ζει και ενεργεί. Πιο συγκεκριμένα, η παρακάτω προσπάθεια της συγγραφέως-ερευνήτριας αποτελείται από ένα θεωρητικό και ένα ερευνητικό κομμάτι. Στο θεωρητικό πραγματοποιείται η αποσαφήνιση των δύο εννοιών-αξόνων πάνω στις οποίες στηρίζεται η εργασία. Επίσης, παρουσιάζονται συμπεράσματα που έχουν προκύψει από προηγούμενα σχετικά με το διαπραγματευόμενο θέμα ερευνητικά εγχειρήματα. Προκειμένου να επικυρωθούν και να εμπλουτιστούν τα συμπεράσματα των προηγούμενων ερευνών, πραγματοποιείται ποσοτική έρευνα που καλύπτει το δεύτερο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η έρευνα αυτή αξιοποιεί ως ερευνητικό εργαλείο ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, το οποίο στάλθηκε στους σπουδαστές του ΙΕΚ Τρίπολης. Ύστερα από τη συλλογή των απαντήσεων και τη στατιστική μελέτη τους, προέκυψαν συμπεράσματα που επιβεβαιώνουν ότι τα κίνητρα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση είναι ποικίλα και αφορούν κυρίως τις επαγγελματικές διευκολύνσεις που είναι δυνατό να ακολουθήσουν τη φοίτηση και την απόκτηση πιστοποιητικού. Ένα ακόμη πολύ σημαντικό κίνητρο αποτελεί και το προσωπικό ενδιαφέρον του/της εκάστοτε καταρτιζόμενου/-ης για κάθε αντικείμενο σπουδών. Τα χαρακτηριστικά που φαίνεται ότι επηρεάζουν περισσότερο τα κίνητρα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση είναι η ηλικία και η επαγγελματική κατάσταση των εκπαιδευομένων του δείγματος. Τέλος, προκύπτει ότι τα ατομικά οφέλη της συγκεκριμένης φοίτησης είναι πολλά, με κυριότερο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία μακροπρόθεσμα είναι δυνατό να ωφελήσει ολόκληρη την κοινωνία ενισχύοντας ποσοτικά και ποιοτικά την παραγωγικότητά της.
  • The present dissertation is an attempt to examine the motivations that DIEK trainees have when they decide to enroll in them, as well as during their studies in order to complete them. The specific motivations in this case are also approached based on the demographic characteristics of the people who have them. In addition, a bibliographic review and a research is carried out on the benefits of attending the specific institutions, both for each individual student and for the whole society they live and work in. More specifically, this author-researcher’s effort consists of a theoretical and a research part. In theory, the two concepts-axes on which the work is based are clarified. Moreover, conclusions obtained from previous research projects related to the discussed topic are presented. In order to validate and enrich the conclusions of the previous researches, a quantitative research is carried out covering the second part of the present dissertation. This research utilizes as a research tool a closed type questionnaire, which was sent to the students of IEK of Tripoli. After collecting the answers and their statistical study, conclusions emerged that confirm that the motivations for participation in vocational training are varied and mainly concern the vocational facilities that can follow studying and obtaining a certificate. Another very important motivation is the trainee’s personal interest for each subject. The characteristics that seem to influence the motivation to participate in vocational training are the age and the professional status of the trainees included in the sample. Finally, it turns out that the individual benefits of this study are many, most notably the acquisition of professional experience, which, in the long run, can benefit the whole society by enhancing its productivity quantitatively and qualitatively.
 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές