Πεποιθήσεις και εφαρμογή αναπτυξιακά κατάλληλων πρακτικών των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Greek EFL teachers’ beliefs about and practices of developmentally appropriate practices in early childhood education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χατζηδημητρίου, Άννα Μαρία
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 23 Ιουλίου 2022 [2022-07-23]
 5. Αγγλικά
 6. 54
 7. Σειραδάκη, Εμμανουέλα
 8. Σειραδάκη, Εμμανουέλα | Φράγκου, Ευφροσύνη
 9. kindergarten, preschool, english, teachers
 10. 2
 11. 5
 12. 63
 13. 0
  • Στόχος αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών του EFL (Αγγλικά ως Ξένη Γλώσσα) σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών της προσχολικής ηλικίας, προκειμένου να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Γλωσσολογία (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2020), η σημασία της πρώιμης εκμάθησης ξένων γλωσσών δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Ως αποτέλεσμα, η έρευνα αυτή ενισχύει την κατανόηση των απόψεων και την εφαρμογή αναπτυξιακά κατάλληλων πρακτικών που χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους. Προκειμένου να διεξαχθεί η έρευνα, δημιουργήθηκαν ομάδες εστίασης των εκπαιδευτικών του EFL στα Νηπιαγωγεία και τους ζητήθηκε να συμμετάσχουν σε συνεντεύξεις με σκοπό να απαντήσουν σε ορισμένα ερευνητικά ερωτήματα. Συνολικά έντεκα εκπαιδευτικοί του EFL συμμετείχαν στις συνεντεύξεις. Η έρευνα δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί του EFL στο Νηπιαγωγείο γνωρίζουν καλά τις αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές που πρέπει να εφαρμόσουν στην τάξη τους και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τέτοιες μεθόδους στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι εκπαιδευτικοί του EFL στο Νηπιαγωγείο έχουν αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων στη δουλειά τους, όπως μεγάλες αποστάσεις, ώρες σχεδιασμού και περιορισμένους πόρους. Μερικοί από αυτούς ανέφεραν επίσης έλλειψη συνεργασίας μεταξύ αυτών και των Ελλήνων δασκάλων του Νηπιαγωγείου. Όπως είναι προφανές, μια σειρά από προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί του EFL μπορούν να αποδοθούν στη γενική στάση του κράτους απέναντι στην εκπαίδευση και την εκμάθηση γλωσσών.
  • The objective of this study is to investigate EFL (English as a Foreign Language) teachers' beliefs and practices on educating learners of the preschool age in order to investigate the effectiveness of the implementation of the programe. According to the most recent version of the Common European Framework of Reference for Linguistics (Council of Europe, 2020), the importance of early foreign language learning cannot be overstated. As a result, this research adds to our understanding of the opinions and the implementation of developmentally appropriate practices utilized by EFL Kindergarten teachers of the public and private sector, as well as the challenges they faced during their employment. In order for the research to be conducted, focus groups of EFL teachers in Kindergartens were formed, and they were asked to participate in interviews with a view to answer certain research questions. A total of eleven EFL teachers took part in the interviews. The research indicates that EFL teachers in Kindergarten are well aware of the developmentally appropriate practices they need to implement in their classroom and use such methods effectively in most cases. EFL teachers in Kindergarten have faced a number of challenges in their job, such as long distances, hours of planning and limited resources. Some of them also mentioned a lack of collaboration between them and the Greek Kindergarten teachers. As is evident, an array of the challenges EFL teachers face can be attributed to the state’s general attitude towards education and language learning.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.