ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING LIGHTING DESING (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΛΔΙΡΙΜΤΖΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 138
 7. ΣΚΑΛΚΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 8. ΣΚΑΛΚΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 9. Φως | Τεχνικές φωτισμού | Σκιά | Αισθαντικότητα | Αντίληψη | ΟΡΟΦΗ
 10. 2
 11. 12
 12. 78
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχήματα
  • Η εργασία πραγματεύεται τον φωτισμό ανάδειξης οροφής, την επίδραση με λίγα λόγια του φωτός, φυσικό η τεχνητό, στο άνω οριζόντιο επίπεδο μιας κατασκευής και πως αυτό έχει μετασχηματιστεί με την πάροδο των χρόνων από καθαρά γεωμετρικές σε πιο ρευστές και πλαστικές μορφές. Προσπαθεί να εξαγάγει συμπεράσματα που να οδηγούν σε μεθόδους χειρισμού του φωτός ώστε η οροφή ενός χώρου να ενσωματώνει μια εμπειρία για τον χρήστη. Ξεκινώντας με μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην πρώτη ενότητα προσεγγίζονται οι έννοιες φως και χώρος. Διερευνώνται όπως αυτές εκφράζονται μέσα από χαρακτηριστικά δείγματα αρχιτεκτονικής στα οποία όμως η χρήση του φωτός έχει ως σκοπό την ανάδειξη ή απόκρυψη στοιχείων της οροφής και κατά πόσο το φώς μπορεί να συμβάλει στην ογκοπλασία και στο αντιληπτικό αποτέλεσμα που παράγει στον χρήστη του χώρου. Στη συνέχεια στη 2η ενότητα ερευνώνται οι γεωμετρίες οροφών και γίνεται εκτενέστερη ανάλυση των χαρακτηριστικών που προσδίδουν ταυτότητα σε μια οροφή. Στη τρίτη ενότητα αναλύονται οι τεχνικές χειρισμού του φωτός. Παρουσιάζονται τα διαθέσιμα σύγχρονα φωτιστικά σώματα με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Εξετάζονται οι διαφορές του διάχυτου και του κατευθυνόμενου φωτισμού και πως το φώς μπορεί να αναδείξει η να αποκρύψει τα στοιχεία μιας αρχιτεκτονικής σύνθεσης και τέλος επιχειρείται η κατηγοριοποίηση τεχνικών χειρισμού του φωτός και της σκιάς, της διάταξης των φωτιστικών σωμάτων ανάλογα με τα φωτομετρικά τους χαρακτηριστικά, τα υλικά από τα οποία πρόκειται να ή είναι ήδη κατασκευασμένα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και των ιδιοτήτων αυτών ανάλογα με την γεωμετρία του χώρου και του επιθυμητού αποτελέσματος. Τέλος στη τέταρτη ενότητα γίνεται μια προσπάθεια μοντελοποίησης των συμπερασμάτων της τρίτης ενότητας και αναζητείται αν τελικά προκύπτει μια σχέση η οποία μπορεί να ορίσει τον συσχετισμό της φωτεινής πηγής με την γεωμετρία της οροφής και το αντιληπτικό αποτέλεσμα. Κατά πόσο δηλαδή είναι εφικτό να ταυτίζεται η επιθυμία του σχεδιαστή φωτισμού (αίτιο) με την προσλαμβάνουσα από τον χρήστη του χώρου (αιτιατό).
  • This paper is trying to discuss how illumination can accent a ceiling layout, using the impact that light, whether it is artificial or natural, can have in the upper horizontal level of a construction and how this condition has been changing through times from geometrical figures to more fluid and plastic forms. Also this essay is an attempt to draw a conclusion on how to find a method of handling light so as to make a lighted ceiling to become a sensory experience for the inhabitant. At this point the first chapter begins with a short historical retrospective which attempts to approach the concepts of light and space. Additionally an effort is being made to find out how these conceptions are expressed from certain architectural styles which use light in order to reveal elements or on the contrary hide some aspects of the ceiling layout. The aim is to see how light change the volume perception of a space and what effect could have on the senses of the inhabitant. Afterwards in the second chapter the geometrical proportions of ceilings are analyses and a more detailed reference is being made to the qualities that can be identified and that differentiate a ceiling giving an exclusive identity to it. Consequently in the third chapter lighting handling techniques are analyzed. Here are presented the available contemporary lighting devices in accordance with their technical characteristics. Also the differences between diffused and focused illumination are presented and an attempt is being made to find out how each one can reveal or hide certain aspects of the architectural structure. Moreover this paper investigates how do relations between light shadow handling techniques, lighting device’s proportions and arrangements, material characteristics and their properties in proportion to the space geometry can produce the desired effect. At last in the forth chapter an effort is made to create a correlation model of the conclusions drawn in the third chapter and to find out whether there is a connection which can associate the lighting source with the geometrical features of the ceiling and lead to a perceptible outcome. Is it feasible to convert the light designer’s idea (cause) in a living experience (effect) for the inhabitant of the setting?
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.