ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΗΓΕΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

ADULT EDUCATION PRINCIPALS' PERCEPTIONS OF THEIR LEADERSHIP PROFILE AND ITS CONTRIBUTION TO THEIR CHOSEN CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ, ΚΛΕΑΡΧΟΣ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 143
 7. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 8. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΔΗΣ, ΠΡΟΚΟΠΗΣ
 9. ΗΓΕΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 10. 1
 11. 33
 12. 106
 13. Περιέχει γραφήματα και πίνακες
  • Εισαγωγή: H διαχείριση των αναπόφευκτων διαπροσωπικών συγκρούσεων μέσα σε μία εκπαιδευτική μονάδα εκπαίδευσης ενηλίκων, εξαρτάται από τις στρατηγικές επίλυσης που επιλέγει ο εκάστοτε διευθυντής. Το ηγετικό στυλ του διευθυντή καθορίζει την αποτελεσματικότητά του, καθώς και το πως αντιλαμβάνεται τη σχέση μεταξύ της προσωπικής του ευθύνης και των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής μονάδας που διευθύνει. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη των αντιλήψεων των διευθυντών δομών εκπαίδευσης ενηλίκων αναφορικά με το ηγετικό τους προφίλ καθώς και η συμβολή τους στις στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων που επιλέγουν. Μελετήθηκε ακόμη πως επηρεάζονται οι αντιλήψεις τους από το δημογραφικό και επαγγελματικό τους προφίλ. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μία ποσοτική έρευνα, πρωτογενής, συσχέτισης μεταξύ και εντός των ομάδων με χρήση έγκυρων ερωτηματολογίων, ικανοποιητικής αξιοπιστίας (α≥0,707). Στην έρευνα συμμετείχαν 95 Διευθυντές στην πλειοψηφία τους μόνιμοι που υπηρετούν σε Δημόσιο ΙΕΚ, άνδρες, μέσης ηλικίας 50 ετών, έγγαμοι, με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό και με περισσότερα από 10 έτη προϋπηρεσίας. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε στάθμη σημαντικότητας 5%, χρησιμοποιώντας τους ελέγχους Multiple Linear Regression, Ιndependent samples t-test, ANOVA και Pearson. Αποτελέσματα: Οι διευθυντές της έρευνας είναι συναλλακτικοί και μετασχηματιστικοί ηγέτες και χρησιμοποιούν τις στρατηγικές ενσωμάτωσης και συμβιβασμού για την αντιμετώπιση συγκρούσεων. Οι διευθυντές που χρησιμοποιούν την αποφυγήν ηγεσία αναμένεται να χρησιμοποιούν λιγότερο στρατηγικές ενσωμάτωσης και περισσότερο επιβολής και αποφυγής. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες αναμένεται να χρησιμοποιήσουν την στρατηγική του συμβιβασμού. Η στρατηγική ενσωμάτωσης παρατηρήθηκε σε διευθυντές που υιοθετούν την μετασχηματιστική και την συναλλακτική ηγεσία. Διευθυντές, μικρότερης ηλικίας, με μικρότερη προυπηρεσία και οι άγαμοι ακολουθούν περισσότερο το αποφυγήν στυλ ηγεσίας και την στρατηγική επιβολής και αποφυγής, ενώ οι διευθυντές μεγαλύτερης ηλικίας, με μεγαλύτερη εμπειρία και οι έγγαμοι είναι περισσότερο μετασχηματιστικοί και συναλλακτικοί και ακολουθούν την στρατηγική ενσωμάτωσης και συμβιβασμού. Η στρατηγική ενσωμάτωσης και συγκατάβασης υποστηρίχτηκε περισσότερο από διευθυντές με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό
  • Introduction: The management of inevitable interpersonal conflicts within an educational unit of adult education depends on the resolution strategies chosen by the director. The principal's leadership style determines his/her effectiveness, as well as how he/she perceives the relationship between his/her personal responsibility and the results of the educational unit. Aim: The aim of this research was to study the perceptions of the directors of adult education structures regarding their leadership profile as well as their contribution to the conflict management strategies they choose. It was also studied how their perceptions are influenced by their demographic and professional profile. Methodology: A quantitative research was carried out, primary, correlative between and within subjects using valid questionnaires of satisfactory reliability (α≥0.707). Totally, 95 Principals participated in the survey, the majority of them permanent, serving in a Public IEK, men, of average age 50, married, with a master's degree or doctorate and with more than 10 years of experience. The analysis was performed at a significance level of 5%, using Multiple Linear Regression, Independent samples t-test, ANOVA and Pearson tests. Results: The Principals of current research are transactional and transformational leaders and use the integration and compromise strategies to deal with conflict. Managers using avoidant leadership are expected to use less integration strategies and more dominating and avoiding. Transformational leaders are expected to use the strategy of compromise. The integration strategy was observed in managers adopting transformational and transactional leadership. Managers who are younger, have less experience and are single are more likely to follow an avoidant leadership style and the strategy of dominating and avoiding, while managers who are older, more experienced and married are more transformational and transactional and follow the strategy of integrating and compromising. The integration and accomodating strategy was more endorsed by managers with a master's degree or a PhD.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.