Η συμβολή των αντιλήψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων αναφορικά με τον ρόλο τους στη διαμόρφωση του ηθικού κλίματος στον εκπαιδευτικό οργανισμό στον οποίο απασχολούνται

The contribution of adult educators’ perceptions regarding their role in shaping the ethical climate of the educational organization in which they are occupied (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ζορζομίκος, Κωνσταντίνος
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. Σταυρόπουλος, Βασίλειος
 8. Σταυρόπουλος , Βασίλειος | Βασιλόπουλος , Ανδρέας
 9. Εκπαίδευση ενηλίκων | Adult Education | Ηθικό κλίμα | Ethical climate
 10. 1
 11. 39
 12. 67
 13. Περιέχει: Πίνακες και διαγράμματα
 14. Μέσα Επικοινωνίας / Αγγελική Μακρή
  • Εισαγωγή: Η εκπαίδευση ενηλίκων προσδοκά την καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων απαραίτητων στο σύγχρονο πολίτη. Η εκπαίδευση αυτή πρωτίστως αναδεικνύει και στηρίζεται σε χαρακτηριστικά των ενηλίκων, όπως η εμπειρία τους σε διάφορους κοινωνικούς ρόλους και οι ιδιότητες που κατέχουν. Σε αυτό το πλαίσιο η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά όλα εκείνα τα προγράμματα που σχετίζονται με ενήλικους. Καθοριστικός παράγοντας είναι το ηθικό κλίμα στο οποίο διεξάγεται, η εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς καθορίζει την επιτυχία του προγράμματος. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής ήταν η μελέτη του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων και του ηθικού κλίματος σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Πως επηρεάζονται οι απόψεις από το δημογραφικό και επαγγελματικό προφίλ και αν ο ρόλος του εκπαιδευτή επηρεάζει και επηρεάζεται από το ηθικό κλίμα του εκπαιδευτικού οργανισμού. Μεθοδολογία: Διεξήχθη μία πρωτογενής, μη πειραματική, ποσοτική έρευνα, μεταξύ και εντός των ομάδων με χρήση έγκυρων ερωτηματολογίων κλίμακας Likert, αποδεκτής αξιοπιστίας για τον ρόλο του εκπαιδευτή (α≥0,657) και ικανοποιητικής για το κλίμα του οργανισμού (α≥0,755). Το δείγμα αποτελούταν από 120 εκπαιδευτές ενηλίκων που απασχολούνται σε διάφορα ΔΙΕΚ της χώρας, στο 3ο εσπερινό ΕΠΑΛ Βέροιας και σε Κέντρα Δια βίου Μάθησης στην Αλεξάνδρεια και στην Νάουσα. Η πλειοψηφία του δείγματος αποτελούνταν από γυναίκες, ηλικίας 31-50 ετών, κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και με 1 έως 5 έτη προϋπηρεσίας στον παρόντα οργανισμό και έως 15 συνολικά. Τηρήθηκαν τα απαραίτητα ηθικά ζητήματα. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε στάθμη σημαντικότητας 5%, χρησιμοποιώντας τους στατιστικούς ελέγχους independent samples t-test, ANOVA και Pearson σε στάθμη σημαντικότητας 5%. Αποτελέσματα: Αναφορικά με τον ρόλο του εκπαιδευτή, η επικοινωνία-αλληλεπίδραση βαθμολογήθηκε υψηλά (Μ.Τ.=4,35) όπως και η ενσυναίσθηση-εμπιστοσύνη (Μ.Τ.=3,99) ενώ μέτρια η πειθαρχία-επιβολή (Μ.Τ.=3,31). Σχετικά με το κλίμα του οργανισμού υψηλά βαθμολογήθηκαν οι κανόνες (Μ.Τ.=3,95), η φροντίδα (Μ.Τ.=3,85) και οι νόμοι-κώδικες (Μ.Τ.=3,83) ενώ μέτρια η ανεξαρτησία (Μ.Τ.=3,13) και το συμφέρον (Μ.Τ.=2,71). Το φύλο επηρέασε την επικοινωνία-αλληλεπίδραση (p=0,035) και την πειθαρχία-επιβολή (p=0,048). Η συνολική προϋπηρεσία επηρέασε την ενσυναίσθηση-εμπιστοσύνη (p=0,042) και την φροντίδα (p=0,046). To συμφέρον επηρεάστηκε από την ηλικία (p=0,027). Η επικοινωνία-αλληλεπίδραση αποτέλεσε προβλεπτικό παράγοντα για την φροντίδα (p<0,001), τους νόμους και κώδικες (p<0,001), τους κανόνες (p<0,001) και την ανεξαρτησία (p=0,027). Η πειθαρχία επιβολή αποτέλεσε προβλεπτικό παράγοντα για την φροντίδα (p=0,016), τους νόμους και κώδικες (p<0,001), τους κανόνες (p=0,006) και το συμφέρον (p=0,003). Συμπεράσματα: Ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να αλληλεπιδρά, να επικοινωνεί με τα μέλη του εκπαιδευτικού οργανισμού, να τα εμπιστεύεται και να έχει ενσυναίσθηση. Στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς δίνεται βάση στην τήρηση των κανόνων, των νόμων και των κωδικών δεοντολογίας καθώς και στην συνολική φροντίδα όλων των μελών. Οι γυναίκες εκπαιδευτές δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση, ενώ οι άντρες εκπαιδευτές στην πειθαρχία. Εκπαιδευτές με μεσαία συνολική προϋπηρεσία θεωρούν σε μικρότερο βαθμό ότι πρέπει να υπάρχει ενσυναίσθηση και εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών. Οι νεαροί εκπαιδευτές ενηλίκων με μικρότερη προϋπηρεσία, λαμβάνουν σε μικρότερο βαθμό την αίσθηση της φροντίδας εντός του οργανισμού και θεωρούν περισσότερο ότι εξυπηρετούνται προσωπικά συμφέροντα. Η εφαρμογή της αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας εντός του οργανισμού αλλά και η τήρηση της πειθαρχίας από τους εκπαιδευτές ενηλίκων αναμένεται να αυξήσουν το αίσθημα της φροντίδας, την τήρηση των νόμων και κανόνων. Η εφαρμογή υψηλής πειθαρχίας, μπορεί να οδηγήσει ορισμένα μέλη να λειτουργήσουν με γνώμονα το προσωπικό τους συμφέρον, ενώ η υπερβολική αλληλεπίδραση-επικοινωνία, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα ανεξαρτησίας των μελών του οργανισμού
  • Introduction: Adult education expects the cultivation of knowledge, skills and attitudes necessary for the modern citizen. This education primarily highlights and builds on the characteristics of adults, such as their experience in various social roles and the qualities they possess. In this context, adult education concerns all those programs related to adults. The decisive factor is the ethical climate in which the educational process takes place, as it determines the success of the program. Aim: The aim of this dissertation was to study the role of the adult educator and the ethical climate in educational organizations. How views are influenced by the demographic and professional profile and whether the role of the educator influences and is influenced by the ethical climate of the educational organization. Methodology: A primary, non-experimental, quantitative survey was conducted between and within the groups using valid Likert scale questionnaires, of acceptable reliability for the role of the trainer (a≥0.657) and satisfactory for the climate of the organization (α≥0.755). The sample consisted of 120 adult educators employed in various DIEK of the country, in the 3rd evening EPAL Veria and in Lifelong Learning Centers in Alexandria and Naoussa. The majority of the sample consisted of women, aged 31-50 years, holders of a Postgraduate Specialization Diploma with 1 to 5 years of service in the present organization and up to 15 in total. The necessary ethical issues were observed. The statistical analysis was performed at a significance level of 5%, using the statistical tests of independent samples t-test, ANOVA and Pearson at a significance level of 5%. Results: Regarding the role of the trainer, the communication-interaction was rated high (M= 4.35) as well as the empathy-trust (M=3.99) while the discipline-enforcement was moderate (M=3.31). Regarding the climate of the organization, the rules (M=3.95), the care (M=3.85) and the laws-codes (M=3.83) were highly rated, while moderate the independence (M=3.13) and interest (M=2.71). Gender affected communication-interaction (p=0.035) and discipline-enforcement (p=0.048). Total work experience affected empathy-trust (p=0.042) and care (p= 0.046). Interest was affected by age (p=0.027). Communication-interaction was a predictor of care (p<0.001), laws and codes (p<0.001), rules (p<0.001) and independence (p=0.027). Discipline enforcement was a predictor of care (p=0.016), laws and codes (p<0.001), rules (p =0.006) and interest (p=0.003). Conclusions: The adult educator must interact, communicate with the members of the educational organization, trust them and have empathy. The educational organizations are based on the observance of the rules, the laws and the codes of ethics as well as on the total care of all the members. Female educators place more emphasis on communication and interaction, while male trainers on discipline. Educators with average total seniority believe to a lesser extent that there should be empathy and trust among members. Younger adult educators with less previous experience, receive a lesser sense of care within the organization and consider more that personal interests are served. The implementation of interaction and communication within the organization but also the observance of discipline by adult educators are expected to increase the feeling of care, observance of laws and rules. The application of high discipline, can lead some members to act based on their personal interest, while excessive interaction-communication, can lead to high levels of independence of the members of the organization.
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές