«Οι Απόψεις των Eκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Μετασχηματισμό του Σχολείου σε οργανισμό Μάθησης και το Ρόλο που Διαδραματίζει η Σχολική Ηγεσία»

«The views of Secondary Education teachers about the function of their schools as learning organizations and the role of school leadership (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σιδηροπούλου, Μαρία
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. Μπαλάση, Αικατερίνη
 8. Συτζιούκη, Μαρία
 9. Εκπαίδευση Ενηλίκων | Adult education | Οργανισμός Μάθησης | Learning Organization | Σχολικές Μονάδε | School Units | Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | Secondary Education | Εκπαιδευτικοί | Teachers | Ηγεσία | Leadership
 10. 1
 11. 29
 12. 41
 13. Περιέχει : πίνακες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το μετασχηματισμό του σχολείου σε οργανισμό μάθησης και το ρόλο που διαδραματίζει η σχολική ηγεσία» διερεύνησε τις απόψεις των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το κατά πόσο τα Γυμνάσια και τα Λύκεια στην ελληνική επικράτεια λειτουργούν ως οργανισμοί μάθησης όπως επίσης, τις απόψεις τους αναφορικά με το ρόλο της σχολικής ηγεσίας και ειδικότερα το στυλ ηγεσίας που λειτουργεί υποστηρικτικά στη διαδικασία μετασχηματισμού των σχολικών μονάδων σε οργανισμούς μάθησης. Ο μετασχηματισμός του σχολείου σε οργανισμό μάθησης αποτελεί ένα από τα βασικά αιτούμενα στη σημερινή εποχή καθώς συνυφαίνεται με την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου αλλά και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για ποιοτική αναβάθμιση αυτού. Παράλληλα όμως, συνιστά και μία πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία η οποία βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις ενέργειες του διευθυντή αλλά και το κατά πόσο υιοθετούνται από αυτόν πρακτικές οι οποίες θέτουν τα θεμέλια για αυτόν τον μετασχηματισμό. Υπάρχει σε διεθνές επίπεδο εκτενής βιβλιογραφία η οποία αναδεικνύει όλες εκείνες τις παραμέτρους με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη ο μετασχηματισμός αυτός. Συνεκτιμώντας τα δεδομένα αυτά επιχειρήθηκε μέσα από την διενέργεια ποσοτικής έρευνας με την χορήγηση ερωτηματολογίου να διαμορφωθεί μία εικόνα μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών για το κατά πόσο στην ελληνική πραγματικότητα τα σχολεία λειτουργούν ως οργανισμοί μάθησης αλλά και το κατά πόσο η διαδικασία του μετασχηματισμού καθορίζεται από τις ενέργειες της σχολικής διεύθυνσης. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατέδειξαν ότι καταβάλλονται σημαντικές, αλλά όχι επαρκείς, προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, επιχειρείται η προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας αλλά και συνολικά η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και η προώθηση της μάθησης. Διαφάνηκε ακόμα ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι διευθυντές υιοθετούν χαρακτηριστικά τα οποία συνδυάζουν το μετασχηματιστικό και το συναλλακτικό στυλ ηγεσίας ενώ τέλος διαπιστώθηκε ότι από τα μοντέλα ηγεσίας το μετασχηματιστικό είναι αυτό που λειτουργεί υποστηρικτικά στη διαδικασία μετασχηματισμού του εκάστοτε σχολείου σε οργανισμό μάθησης.
  • This diploma thesis entitled "The views of Secondary Education teachers about the function of their schools as learning organizations and the role of school leadership" investigated the views of teachers who work in Secondary Education schools, regarding whether Junior and Senior High Schools in Greece serve as learning organizations, as well as their views about the role of school leadership, and more specifically, the leadership style that supports the process of transformation of school units into learning organizations. The transformation of the school into a learning organization is a key requirement nowadays, since it is inextricably linked to the quality of the teaching work provided, and also to the efforts made to improve the latter's quality. At the same time, however, it is also a complex and challenging process that is the direct result of the school principal's actions, and also shows whether he or she can adopt practices to set the foundations of this transformation. There is extensive international literature that highlights all of those parameters, with the help of which, this transformation can be achieved. By jointly considering these data, it was attempted, through the implementation of quantitative research, and the distribution of a questionnaire, to get an insight into the teachers' views about whether schools play the role of learning organizations, and also whether the transformation process is determined by the actions of the school principal. The results derived showed that the efforts made in this context are considerable, but not sufficient. According to the teachers' views, it is attempted to encourage dialogue and cooperation, which can be achieved, overall, by empowering teachers and encouraging further learning among them. It was also made clear that, in most cases, school principals adopt traits that combine the transformational and transactional leadership styles, while it was ultimately discovered that the transformational style is a leadership model that can support the process of transformation of each school into a learning organization.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές