Το τραγούδι και τα όργανα στους στίχους του Διονύση Σαββόπουλου

Song and musical instruments in Dionysis Savvopoulos lyrics (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΕΤΡΑΤΟΥ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 57
 7. Φαλαγκάς, Νικόλαος
 8. Παππάς, Φίλιππος | Καγιαλής, Παναγιώτης
 9. Διονύσης Σαββόπουλος | Στίχοι τραγουδιών | Μουσικά όργανα | Τραγούδι
 10. 14
 11. 1
 12. 0
  • Εξετάζεται η χρήση της λέξης "τραγούδι" και η αναφορά στα μουσικά όργανα στους στίχους του Διονύση Σαββόπουλου. Εξετάζεται πως η αναφορά στις λέξεις αυτές εξυπηρετεί την αναζήτηση μιας συλλογικής ταυτότητας μέσα από τα τραγούδια ,όπως αυτή προσδιορίζεται από το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής που γράφτηκαν.Εξετάζεται επίσης η αναφορά σε μουσικά όργανα στους στίχους του δημιουργού και ο τρόπος που καλούνται τα ίδια τα μουσικά όργανα να εκφράσουν νέες κάθε φορά σημασίες.Στο δημιουργικό μέρος αξιοποιούνται δημιουργικά τα συμπεράσματα της εργασίας και μεταφράζονται κατά τον τρόπο που πρότεινε ο Σαββόπουλος στο Το Ξενοδοχείο ,τραγούδια που χρησιμοποιήθηκαν οι παραπάνω λέξεις στους στίχους τους για να εκφράσουν παρόμοιους προβληματισμούς με εκείνους του Σαββόπουλου για την σχέση του μουσικού με το κοινό ,για την σημασία της καλλιτεχνικής έκφρασης,για τη σχέση του με την παράδοση.
  • This dissertation examines the use of the word "song" and the use of the words that refer to musical instruments in the lyrics of Dionysis Savvopoulos. It is examined whether the reference to these words serves the seek of a collective identity through the songs, as it is determined by the social and political context of the time in which they were written.In Savvopoulos's lyrics the noun "song" or the verb "sing" have the meaning of rejecting the tradition and the use of the established forms in the verse but also in the content of hiiw songs .In the second part-the creative one-the conclusions of the dissertation are used creatively and songs are translated in the way suggested by Savvopoulos in "The Hotel".In these songs ,the use of the above words in their lyrics expresses similar concerns to those of Savvopoulos about the musician's relationship with the audience ,the importance of hiw artistic expression and also his relationship with tradition.
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές