Η Δημιουργική Γραφή και η Ψηφιακή Αφήγηση ως εργαλεία καλλιέργειας της συναισθηματικής επίγνωσης: μια διδακτική πρόταση για το νηπιαγωγείο

Creative Writing and Digital Storytelling as tools to cultivate emotional awareness: a didactic proposal for kindergarten (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αρβανιτάκη, Αγγελική
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. Βακάλη, Άννα
 8. Μπράτιτσης, Θαρρενός | Κωτόπουλος, Τριαντάφυλλος
 9. δημιουργική γραφή | creative writing | ψηφιακή αφήγηση | digital storytelling | συναισθηματική νοημοσύνη | emotional intelligence | συναισθηματική επίγνωση | emotional awareness | νηπιαγωγείο | kindergarten
 10. 2
 11. 31
 12. 45
 13. 0
  • Η μορφή της σύγχρονης κοινωνίας κάνει επιτακτική την ανάγκη επαναπροσανατολισμού της εκπαίδευσης. Πλέον, οι μαθητές χρειάζονται τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να αναπτύξουν κίνητρα για μάθηση και για ανάπτυξη χρήσιμων ικανοτήτων για τη μετέπειτα ζωή τους. Η προσχολική εκπαίδευση, η οποία εστιάζει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, μπορεί να θέσει τα θεμέλια που απαιτούνται για μια δυναμική έναρξη της πορείας του. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση για μαθητές νηπιαγωγείου, η οποία αποβλέπει στην εξοικείωση των παιδιών με τον συναισθηματικό τους κόσμο μέσω της Δημιουργικής Γραφής και της Ψηφιακής Αφήγησης. Πιο συγκεκριμένα, στο θεωρητικό μέρος παρατίθενται τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικά με τις έννοιες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Συναισθηματικής Επίγνωσης, Δημιουργικής Γραφής και Ψηφιακής Αφήγησης. Έπειτα, στο δημιουργικό μέρος παρουσιάζονται δραστηριότητες με στόχο την αντίληψη και την έκφραση των συναισθημάτων, την ανάπτυξη ενσυναίσθησης και τη διαχείριση συναισθημάτων και συμπεριφοράς. Η διδακτική πρόταση βασίζεται στη φιλοσοφία του νέου αναλυτικού προγράμματος για το νηπιαγωγείο, το οποίο ξεκίνησε πιλοτικά την εφαρμογή του από τον Νοέμβριο του 2021 και αναμένεται να ισχύσει καθολικά από το σχολικό έτος 2023-24.
  • The form of modern society demands a reorientation of education. Nowadays, students need the necessary skills to develop motivation for learning and useful abilities for their lives. Early childhood education, which focuses on the all-round development of the child, can lay the foundations required for a dynamic start of the child's journey. This diploma thesis presents a teaching proposal for kindergarten students, which aims to familiarize children with their emotional world through Creative Writing and Digital Storytelling. More specifically, the theoretical part presents the results of the literature review on the concepts of Emotional Intelligence, Emotional Awareness, Creative Writing and Digital Storytelling. Then, the creative part presents activities aiming at the perception and expression of emotions, the development of empathy and the management of emotions and behavior. The didactic proposal follows the philosophy of the new curriculum for kindergarten, which has begun its pilot implementation since November 2021 and is expected to be universally applicable from the 2023-24 school year.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές