Η αναπαράσταση του κακού στα παραμύθια. Διδακτο-παιδαγωγική προσέγγιση(παραδείγματα).

 1. MSc thesis
 2. Σταματοπούλου, Ελευθερία
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουλίου 2021 [2021-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Νίκου, Χρήστος
 8. Μουλά, Ευαγγελία | Καγιαλής, Παναγιώτης
 9. Παραμύθι | Μορφολογική προσέγγιση του Προπ | Σχολείο
 10. 45
 11. 18
 12. 7
  • H παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στον χαρακτήρα του «Κακού» στο παραμύθι και στο πώς μπορεί αυτός να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά στις Β ́, Γ ́ και Δ ́ τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Αρχικά, γίνεται μια παρουσίαση αφηγηματικών προσεγγίσεων όπως είναι η μορφολογική ή η σημειωτική προσέγγιση του παραμυθιού, αντίστοιχα σύμφωνα με τις θεωρίες του Propp και του Greimas, οι οποίες όμως εστιάζουν στις λειτουργίες που αφορούν στους «Κακούς» των παραμυθιών. Τα παραμύθια που επιλέχθηκαν για την ανάλυση των κακών είναι πέντε κλασικά και ένα μοντέρνο έχοντας μια συμμετρία ως προς το φύλο των «Κακών». Συγκεκριμένα, επιχειρείται μια ανάλυση στα εξής παραμύθια, τα οποία προέρχονται από τους πιο γνωστούς ξένους παραμυθάδες (αδερφοί Γκριμ και Περώ) αλλά και από τον Έλληνα Ευγένιο Τριβιζά: «Η Σταχτοπούτα», «Χάνσελ και Γκρέτελ», Η Δόνα Τερηδόνα και το μυστικό της γαμήλιας τούρτας, «Ο Κοντορεβιθούλης», «Ο Τζακ και η φασολιά», «Πήτερ Παν». Από τα παραπάνω παραμύθια οδηγηθήκαμε σε διάφορα βασικά συμπεράσματα για τον ρόλο των «Κακών» σε αυτά. Βάσει των παραπάνω εκπονήθηκαν κάποιες ενδεικτικές, αλλά εύκολα εφαρμόσιμες, δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στις πιο τρεις τάξεις του Δημοτικού αξιοποιώντας τον ρόλο του «Κακού» διαφορετικά κάθε φορά ανάλογα με τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε εντός της τάξης. Στο δεύτερο, δημιουργικό, μέρος επιχειρείται η μεταγραφή του κλασικού παραμυθιού της Σταχτοπούτας λαμβάνοντας υπ’όψιν το θεωρητικό οπλισμό του πρώτου μέρους.
  • This present thesis is focused on the “Evil’s” character in fairytales and how it can be utilised in the Second, Third and Fourth grade of primary school accordingly. Initially, there is a presentation of narrative approaches such as the morphological or the semiotic approach of a fairytale according to Prop’s and Greimas’ theories, which concentrate upon the functions that concern the fairytales’ “Evil characters”. The fairytales chosen to analyse these characters are five classical ones and a contemporary fairytale following a certain symmetry regarding the evil characters’ sex. In particular, there is an attempt to analyse the following fairytales, which come from the most famous foreign storytellers ( the Grimm brothers and Pero) as well as the Greek Evgenios Trivizas: the “Cinderella”, “Hansel and Gretel”, Dona Teridona and the secret of the wedding cake, “Tom Thumb”, “Jack and the beanstalk” and “Peter Pan”. These fairytales led us to several main conclusions about the “evil’s” role in them. According to those as well, some indicative but easily applicable activities were carried out, which can be realised in the three grades of primary school, making use of the “Evil’s role” differently each time, according to the targets and aims to be achieved in class. In the second, creative part, the transcript of the classical “Cinderella” fairytale is attempted bearing in mind the theoritical key signature of the first part.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.