Μαθησιακές δυσκολίες και δημιουργική γραφή

LEARNING DIFFICULTIES AND CREATIVE WRITING (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Θανοπούλου, Νικολέττα
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. Γαμβρού , Ειρήνη
 8. ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ
 9. Μαθησιακές δυσκολίες και δημιουργική γραφή | LEARNING DIFFICULTIES AND CREATIVE WRITING
 10. 1
 11. 45
 12. 20
 13. Περιέχει φύλλα εργασίας
  • Η παρούσα εργασία μελετά τα οφέλη και τις επιδράσεις ενός προγράμματος ενίσχυσης του προφορικού και γραπτού λόγου μαθητών της Γ΄ τάξης του Γυμνάσιου σχολείου, βασισμένου στη θεωρία και πράξη της Δημιουργικής γραφής. Το ενδιαφέρον για την παρούσα μελέτη παρακινήθηκε από τις συνεχείς επισημάνσεις των εκπαιδευτικών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία όταν καλούνται να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο. Συγκεκριμένα εστιάζει στο πως μπορούν οι μαθητές να βελτιώσουν τον παραγόμενο γραπτό λόγο μέσω εναλλακτικών μεθόδων δημιουργικής γραφής.
  • The current paper studies the benefits and effects of a program to enhance the oral and written language skills of students in the third grade, based on the theory and practice of Creative Writing. The interest in the present study was stimulated by the teachers' constant remarks about the problems that students with learning difficulties and dyslexia face when they are asked to produce oral and written speech. Specifically, it focuses on how students can improve their writing skills through alternative creative writing methods
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.