Προσεγγίζοντας το φαινόμενο του εθισμού εφήβων στο διαδίκτυο μέσα από ψηφιακές ιστορίες: Ευαισθητοποίηση γονέων με τη συμβολή των ψηφιακών τεχνολογιών

Αpproaching the phenomenon of Internet Addiction in teenagers through digital storytelling: Raising parental awareness with the contribution of digital technologies. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αγγελάκη, Ανθή
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. ογδόντα επτά
 7. Τζιφόπουλος, Μενέλαος
 8. Μπράτιτσης, Θαρρενός | Κωτόπουλος, Τριαντάφυλλος
 9. Αφήγηση, ψηφιακή αφήγηση, εθισμός, διαδίκτυο, εκπαίδευση, ψηφιακές τεχνολογίες
 10. 23
 11. 37
 12. Περιέχει: εικόνες
  • Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την προσέγγιση του φαινομένου του εθισμού εφήβων στο διαδίκτυο μέσω της συμβολής των Ψηφιακών Ιστοριών ως εργαλείων για την ευαισθητοποίηση γονέων. Για τον σκοπό αυτό, δύο διαφορετικές τεχνικές για την προσέγγιση του φαινομένου χρησιμοποιήθηκαν σε γονείς εφήβων, προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις των γονέων στο ζήτημα του εθισμού παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο μετά την παρακολούθηση μιας ψηφιακής ιστορίας, που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτόν και της ανάγνωσης ενός -γραμμικού- κειμένου. Η σύγκριση των δύο μεθόδων προσφέρουν την ευκαιρία ανάδειξης της Ψηφιακής Ιστορίας και της εφαρμογής της στον εκπαιδευτικό χώρο. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με την ποιοτική μέθοδο με την τεχνική της θεματικής Ανάλυσης.
  • The present thesis has as a topic to approach the phenomenon of Internet addiction in teenagers through Digital Storytelling as a tool for raising parental awareness. For this reason, there have been used two different methods in a group of teenagers’ parents in order to investigate their opinion over Internet Addiction, after watching a Digital Story that was especially created for this reason, and after reading a text about internet addiction. The contrast between these two methods provides the opportunity to promote Digital Storytelling and its usage in education. The results of the study were analyzed via qualitative method and especially through Thematic Analysis.
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές