Η αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης στη διδασκαλία των Νέων ελληνικών της Γ Λυκείου.

The utilization of digital storytelling in the subject of Greek literature at the third grade of high school. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αβραμίδη, Ειρήνη
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 170
 7. Μακρή, Αικατερίνη
 8. Μουλά , Ευαγγελία | Μπράτιτσης, Θαρρενός
 9. Ψηφιακή Αφήγηση | Νέα ελληνικά | Γ' Λυκείου | Πανελλήνιες
 10. 5
 11. 43
 12. 55
 13. Περιέχει γραφήματα και εικόνες
  • Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε με ποιοτική ερευνητική προσέγγιση να διερευνηθεί η αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης στο μάθημα των Νέων ελληνικών στη Γ’ Γενικού Λυκείου. Το δείγμα της έρευνας ήταν δεκαπέντε (15) μαθήτριες και μαθητές ενός φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης στα νότια προάστια, οι οποίοι παρακολουθούν εκτός των άλλων, και το μάθημα των Νέων ελληνικών για να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις πανελλήνιες εξετάσεις, με στόχο την εισαγωγή τους στη σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της επιλογής τους. Αρχικά, αποσαφηνίζονται οι όροι της Ψηφιακής Αφήγησης και ο τρόπος αξιοποίησης και τα οφέλη της στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ποιοτική έρευνα που διενεργήθηκε, τα αποτελέσματά της και τέλος τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων και των ευρημάτων που ανέκυψαν κατά την ερευνητική διαδικασία.
  • This study attempted to investigate, with a qualitative research approach, the utilization of digital storytelling in the subject of Greek literature at the third grade of high school. The research sample was fifteen (15) students, female and male, of a private school in the southern suburbs, who are being taught among others, the subject of Greek literature, in order to pass the national exams and enter the University of their Choice. First of all, the terms of Digital Storytelling are explained, and also the way it could be used in education and the benefits that derive from it. Moreover, the results from the qualitative research are presented, along with the conclusions that were drawn from it.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.