Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Λυκείου (2021): Κριτική θεώρηση - Διδακτικά σενάρια - Πρακτική εφαρμογή

New curricula in Modern Greek Literature (2021): Critical reflection - Teaching scenarios - Practical application (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαλού, Σοφία
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. Κιοσσές, Σπυρίδων
 8. Γαραντούδης, Ευριπίδης | Νικολάου, Πασχάλης
 9. Προγράμματα Σπουδών - Curricula | Ερμηνευτική ανάγνωση - Interpretive reading | Ερμηνευτικός διάλογος - Interpretive dialogue | Διαφοροποιημένη διδασκαλία - Differentiated instruction | Δημιουργική γραφή - Creative writing | Αξιολόγηση - Student assessment | Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας - Graded difficulty subject bank | Γραμματισμοί - Literacies | Διδακτικά σενάρια - Τeaching scenarios
 10. 1
 11. 46
 12. 0
 13. Εικόνα
  • Η εργασία αποτελεί μια προσέγγιση του Προγράμματος Σπουδών της Λογοτεχνίας Λυκείου (2021) και διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες. Αρχικά, οι άξονες του προγράμματος εξετάζονται κριτικά. Αναζητούνται τα νέα στοιχεία που κομίζει, οι δυνατότητες που δίνει στον/στην εκπαιδευτικό και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τον/τη μαθητή/τρια τόσο διδακτικά όσο και σε επίπεδο αυτενέργειας ενώ επίσης διερευνάται η δομική και λειτουργική παρουσία της δημιουργικής γραφής. Εντοπίζονται οι αστοχίες του Προγράμματος και εξετάζεται κατά πόσο αυτό μπορεί να ενταχθεί αυτούσιο στην ελληνική εκπαιδευτική και σχολική πραγματικότητα. Στη συνέχεια αναπτύσσονται διδακτικά σενάρια στο πρότυπο που δόθηκε μέσα από τον Οδηγό του Εκπαιδευτικού. Το τρίτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την πρακτική εφαρμογή ενός από τα σενάρια αυτά σε τμήμα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στη Βάρη Αττικής και εξετάζεται η απόκριση των μαθητών/τριών του τμήματος τόσο στον ερμηνευτικό διάλογο όσο και στις γραπτές δραστηριότητες, οι οποίες είναι ενταγμένες στο Παράρτημα. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την κριτική θεώρηση και την πρακτική εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου.
  • The dissertation is an approach to the Senior High School ( Lykeion) Literature Curriculum (2021). It is structured in four sections. First, the programme axes are critically examined. More specifically, the new elements that are offered along with the possibilities for the teacher and the way the student is treated both didactically and in terms of self-activity are sought, while the structural and functional presence of creative writing is also explored. The limitations of the Programme are identified and whether it can be integrated as such into the Greek educational and school reality is additionally examined. Teaching scenarios are then developed in the template provided through the Teacher's Guide. The third part of the study includes the practical application of one of these scenarios in a section of the Caesaris Schools in Vari, Attica, and the response of the particular students to both the interpretative dialogue and the written activities, which are integrated in the Annex, is examined . The paper concludes with the formulation of the conclusions resulting from the critical review and the practical application of the teaching scenario.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές