Η λογοτεχνική μετάφραση ως πολυδιάστατη διαδικασία: Μεταφράζοντας κείμενα των αρχών του 20ού αιώνα. Η περίπτωση του Kurt Tucholsky

Literary translation as a multidimensional process: Translating texts of the early 20th century. The case of Kurt Tucholsky (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πατεινάρη, Φωτεινή
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 122
 7. Σαμίου, Αντιγόνη
 8. Καναράκης, Ιωάννης | Νικολάου, Πασχάλης
 9. Λογοτεχνική μετάφραση | Μεταφράστρια-μεταφραστής | Kurt Tucholsky | Δημοκρατία της Βαϊμάρης | Literary translation | Translator | Weimar Republic
 10. 1
 11. 22
 12. 44
 13. 0
  • Η εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της λογοτεχνικής μετάφρασης ως δημιουργικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων εκ μέρους της μεταφράστριας/του μεταφραστή, η οποία κινείται μεταξύ δύο πολιτισμικών συστημάτων και αποβλέπει τόσο στην επικοινωνία και υποδοχή του ξένου όσο και στην αισθητική απόλαυση. Η εργασία επικεντρώνεται σε κείμενα των αρχών του 20ού αιώνα, εποχής που χαρακτηρίζεται από αίσθηση ρευστότητας και κατακερματισμό του ατόμου, χαρακτηριστικά που δημιουργούν αντικατοπτρισμούς με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Συγκεκριμένα η εργασία πραγματεύεται κείμενα του γερμανοεβραίου συγγραφέα Kurt Tucholsky που στηλιτεύουν τις αντιδημοκρατικές τάσεις και σχολιάζουν με καυστικό τρόπο τις εξελίξεις της εποχής της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Στο θεωρητικό μέρος η εργασία αρχικά οριοθετεί το πεδίο της μετάφρασης ως μορφής διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ως αναπόσπαστου τμήματος των πολιτισμικών ανταλλαγών. Στο δεύτερο κεφάλαιο συζητά τις προσεγγίσεις που έχουν προταθεί διαχρονικά ως προς τη μετάφραση της λογοτεχνίας, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο διερευνά τον κεντρικό ρόλο των υποκειμένων της μετάφρασης στη μεταφραστική διαδικασία. Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται την εποχή του Tucholsky, σκιαγραφεί το κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο, παρουσιάζει τη ζωή και το έργο του συγγραφέα και συζητά κεντρικές θέσεις του. Όσον αφορά το δημιουργικό μέρος της εργασίας, επιχειρείται η μετάφραση από τα γερμανικά κειμένων του Tucholsky που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες του Βερολίνου μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τα οποία χαρακτηρίζονται από αντιπολεμικές ιδέες και κριτικό πνεύμα απέναντι στα κοινωνικοϊστορικά τεκταινόμενα της εποχής. Στο πρώτο κεφάλαιο, που αφορά τη μεθοδολογία, ορίζεται ο στόχος, τα κριτήρια επιλογής των κειμένων και η μεταφραστική στρατηγική, ενώ στη συνέχεια αναλύονται σύντομα τα εξωγλωσσικά και ενδογλωσσικά στοιχεία των κειμένων. Στο δεύτερο κεφάλαιο του δημιουργικού μέρους περιλαμβάνεται η μετάφραση των επιλεγμένων κειμένων. Τέλος, με βάση τη θεώρηση της μετάφρασης ως ερμηνείας και δημιουργίας μαζί και ως συνεχούς διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τη μεταφράστρια/τον μεταφραστή, η εργασία συζητά στο κεφάλαιο με τα συμπεράσματα επιμέρους μεταφραστικά προβλήματα και τον τρόπο προσέγγισής τους στο πλαίσιο της δημιουργικής μεταφραστικής διακασίας.
  • The thesis aims to explore literary translation as a creative decision–making process on the part of the translator, which moves between two cultural systems, aims at communication with and reception of the foreign and presents an aesthetic value. The thesis focuses on texts from the early 20th century, an era characterized by a sense of fluidity and fragmentation of the individual, characteristics that create mirror images with contemporary reality. In particular, the thesis deals with texts by the German–Jewish writer Kurt Tucholsky that criticise anti–democratic tendencies and comment caustically on developments in the Weimar Republic. In the theoretical part, the paper first describes the field of translation as form of intercultural communication and as integral part of cultural exchanges. In the second chapter it discusses the approaches that have been proposed over time regarding the translation of literature, while in the third chapter it explores the central role of the subjects of translation in the translation process. Chapter four deals with Tucholsky's time, outlines the socio–historical context, presents the author's life and work, and discusses his central theses. As for the creative part of the thesis, it includes the translation (from German) of Tucholsky’s texts published in Berlin newspapers after the First World War, which are characterized by anti–war ideas and a critical spirit towards the socio–historical events of the time. In the first chapter, which deals with methodology, the aim, the criteria for selecting the texts and the translation strategy are defined, followed by a brief analysis of the extralinguistic and intralinguistic aspects of the texts. The second chapter of the creative part includes the translation of the selected texts. Finally, based on the view of translation as interpretation and creation and as a continuous decision–making process by the translator, the paper discusses in the conclusion chapter specific translation problems and how they have been approached as part of the creative translation process.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.