Η αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής και της Ψηφιακής Αφήγησης του παραμυθιού για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη στο νηπιαγωγείο - Διδακτικές προσεγγίσεις

Utilizing Creative Writing and Digital Storytelling for Personal and Social Development in Kindergarten - Teaching Approaches (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καραζώη, Ευτυχία Αναστασία
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. Καλασαρίδου, Σωτηρία
 8. Τζιφόπουλος, Μενέλαος | Κωτόπουλος, Τριαντάφυλλος
 9. Δημιουργική Γραφή | Ψηφιακή Αφήγηση | Διαφορετικότητα | Παραμύθι | Νηπιαγωγείο | Creative Writing | Digital Storytelling | Diversity | Fairy Tale | Kindergarten
 10. 55
 11. 49
 12. Περιέχει σχήματα, εικόνες.
  • Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματεύεται τη διδασκαλία της «Κοινωνικής και Προσωπικής Ανάπτυξης» των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα στοχεύει στην αποδοχή της διαφορετικότητας, την κατανόηση της αξίας της ομαδικότητας και της φιλίας. Για την πραγματοποίηση της παραπάνω διδασκαλίας, χρησιμοποιείται η Δημιουργική Γραφή και η Ψηφιακή Αφήγηση. Η Δημιουργική Γραφή συσχετίζεται ως επί το πλείστον με την επινόηση αλλά και την μυθοπλασία, μπορεί όμως να συσχετιστεί και με κάθε άλλο είδος γραπτού λόγου. Στο νηπιαγωγείο, η Δημιουργική Γραφή παρουσιάζεται με τη μορφή παραμυθιών, με σκοπό τη βελτίωση του προφορικού λόγου και μετέπειτα του γραπτού λόγου. Η Δημιουργική Γραφή εμφανίζεται στην παρούσα διατριβή με τη μορφή συγγραφής παιδικού παραμυθιού. Η Ψηφιακή Αφήγηση θεωρείται μια σύγχρονη μορφή αφήγησης, καθώς χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες και πολυμέσα. Χρησιμοποιεί τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά με την παραδοσιακή αφήγηση, με τη διαφορά ότι οι εικονογραφημένες σελίδες του βιβλίου μετατρέπονται σε κινούμενες εικόνες στην οθόνη. Η χρήση της Ψηφιακής Αφήγησης στο νηπιαγωγείο βοηθά στην ευχάριστη διδασκαλία καθώς κεντρίζει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των παιδιών. Το διδακτικό πλάνο αποτελεί τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων, οι οποίες συνδέονται με τους εκάστοτε μαθησιακούς στόχους, και την ένταξή τους στις ανάλογες διδακτικές ώρες. Οι δραστηριότητες προκύπτουν μέσα από συζητήσεις ανάμεσα στην/στον νηπιαγωγό και τους μαθητές. Στην παρούσα διατριβή, η Δημιουργική Γραφή και η Ψηφιακή Αφήγηση αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, με τη δημιουργία του παραμυθιού ενσωματώνονται όλα τα χαρακτηριστικά των προσδοκώμενων μαθησιακών στόχων της διδασκαλίας και με την Ψηφιακή Αφήγηση παρουσιάζονται στους μαθητές. Επίσης η Ψηφιακή Αφήγηση αποτελεί από μόνη της δραστηριότητα του διδακτικού πλάνου, καθώς οι μαθητές εργάζονται ομαδικά για τη δημιουργία μιας νέας Ψηφιακής Αφήγησης. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα, την αξία της φιλίας και της ομαδικότητας, να επιλύουν συγκρούσεις και να αναγνωρίζουν τα θετικά τους χαρακτηριστικά και επιτεύγματα.
  • In this study we assess the teaching approach of the social and personal development of preschool kids. In particular, we focus on the acceptance of diversity, and the value of team spirit and friendship. To achieve this, we employ Creative Writing and Digital Storytelling. Creative Writing appears to be highly correlated with invention and fiction, nevertheless it can be also correlated with any other form of writing. In kindergarten, Creative Writing applies through fairy tales, aiming on improving student’s oral and writing skills. Thus, in this study we adapt the same means, i.e., fairy tale writing. Digital Storytelling uses new technologies and multimedia and is considered a modern form of narration. This form of narration reflects similar characteristics with traditional approaches, with the main difference being the use of dynamic images on a screen as opposed to static images shown in a book. Digital Storytelling in kindergarten is appealing to preschoolers and triggers their curiosity. Curriculum is directly linked to educational goals and its development includes allocation for activities in school timetable. Discussions between educators and preschoolers lead to development of activities. These activities are subject to the basics of Creative Writing and Digital Storytelling. In particular, the designed fairy tale incorporates all the anticipated education goals, which are communicated to students via Digital Storytelling. Of note is that Digital Storytelling self-stands as an in-depended teaching plan, with students working in groups to develop a new narrative. Under this prism, students learn how to embrace diversity, valuate friendship and team spirit, deal with conflicts and recognize the skills and successes of their peers.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.