"Η Έκφραση - Έκθεση Β' Λυκείου με την αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης: Μία διδακτική παρέμβαση προς ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων"

«Essay Writing of Second Grade with the utilization of Digital Storytelling: A teaching approach for the development of language skills» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χαϊδευτού, Μαρία
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 125
 7. Καλασαρίδου, Σωτηρία
 8. Τζιφόπουλος, Μενέλαος | Μπράτιτσης, Θαρρενός
 9. Ψηφιακή Αφήγηση, Έκφραση - Έκθεση, γλωσσικές δεξιότητες, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γλώσσα
 10. 2
 11. 59
 12. 86
 13. βίντεο, εικόνες, πίνακες
  • Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά την αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης στο μάθημα της Έκφρασης - Έκθεσης Β΄ Λυκείου με κύριο σκοπό την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσω της παράλληλης ενίσχυσης του κινήτρου για μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία είναι δομημένη σε δύο μέρη : 1) το Α΄ Θεωρητικό Μέρος, όπου παρατίθεται μία προσπάθεια αποσαφήνισης των όρων της Αφήγησης και ειδικότερα της Ψηφιακής καθώς η αρχή και εξέλιξή της, τα οφέλη της στην εκπαίδευση ως εναλλακτική μορφή διδακτικής προσέγγισης με την παράλληλη σημαντικότητα της Δημιουργικής Γραφής και αλληλεξάρτησή της με την Ψηφιακή Αφήγηση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ακόμη, αναλύεται η φιλοσοφία που διέπει την διδασκαλία του μαθήματος Έκφρασης - Έκθεσης στο Λύκειο σήμερα σύμφωνα με το ισχύον Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών αλλά και σύμφωνα με τις τωρινές οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνολικά οι μαθητές ως επί το πλείστον στο συγκεκριμένο μάθημα. Τέλος, συντελείται μία προσπάθεια καταγραφής των εν δυνάμει δεξιοτήτων που θα καλλιεργήσουν οι μαθητές από τη διδασκαλία της Έκφρασης Έκθεσης, η σύνδεση της ψηφιακής αφήγησης με το μάθημα της Γλώσσας και ο ρόλος της στην τάξη του σχολείου ως προς το διδακτικό όφελος των μαθητών, ενώ στο 2) Β΄ Δημιουργικό Μέρος, προτείνεται μία διδακτική προσέγγιση στο μάθημα της Γλώσσας με την αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης. Ειδικότερα, περιγράφεται το ευρύτερο πλαίσιο και η ιδέα της διδακτικής πρότασης, οι παιδαγωγικοί στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματά της, όπως και η αναλυτική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, τα στάδια δημιουργίας του εκπαιδευτικού σεναρίου, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται με την τελική αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικού. Εν κατακλείδι υπογραμμίζονται και οι δυσκολίες που τυχόν θα αναδυθούν κατά τη διαδικασία της εν λόγω διδακτικής πρότασης, τα γνωστικά αποτελέσματα της παρέμβασης μέσα από μία κριτική ανάλυση που στηρίζεται σε ποιοτικές παρατηρήσεις, και τέλος τα αντίστοιχα γενικά συμπεράσματα και διαπιστώσεις που προέκυψαν.
  • The theme of the present thesis refers to the utilization of Digital Storytelling in the lesson of Essay Writing of the Second Grade of High School which aims mainly to develop linguistic skills of the students through the enhancement of incentive for learning. More specifically, the assignment is composed of two parts: 1) The First Theoretical Part, where an attempt is made to clarify the terms of Storytelling and especially Digital,as well as its introduction and development, its benefits in Education as an alternative form of learning approach, the equal importance of Creative Writing and its interdependence with Digital Storytelling within the Educational environment. Moreover, is analyzed the philosophy which rules the teaching of the subject of Essay Writing in High School today according to the Current Common Programme of Studies, but also according to the Current Instructions of Pedagogical Institute. As well as the problems that students encounter mostly in the particular subject. Lastly, an effort is made to record the potential skills that students will acquire through the teaching of Essay Writing, the connection of Digital Storytelling with the subject of Language, and its role in class in terms of the educational benefit of students, and the 2) Second Creative Part, in which a teaching approach in the subject of Language for the utilization of Digital Storytelling is proposed. More specifically, the general context is described and the concept of idea, the pedagogical purposes, and the expected results of this approach, the analytical methodology that must be followed, the stages of the creation of educational context, the tools that will be used for the final assessment of students and teacher. In conclusion, what is pointed out is the difficulties that may have arisen during the procedure of the specific teaching approach, the cognitive results through a critical analysis that is based on apt observations, and finally the general conclusions and findings that were drawn.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.