Από τη λογοτεχνία στην οπτικοακουστική αφήγηση: Η περίπτωση του μυθιστορήματος Το Νησί

Through the art of literature to the audiovisual narration: The case of the novel The Island (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΙΤΣΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 121
 7. ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΤΕΡΖΗΣ, ΝΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ
 9. Μεταφορά | διασκευή | μηχανισμοί | σενάριο | λογοτεχνία | αφηγηματολογία | Transfer | adaptation | mechanisms | script | literature | narration
 10. 17
 11. 26
 12. Περιέχει: πίνακες, εικόνες
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η διαδικασία μεταφοράς λογοτεχνικών έργων στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. Αρχικά, ανιχνεύεται η σχέση ανάμεσα στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο, δυο αφηγηματικές τέχνες που παρουσιάζουν αναλογίες, αλλά και διαφορές. Η βασικότερη διαφορά τους έγκειται στα μέσα που χρησιμοποιούν, αφού η λογοτεχνία βασίζεται στον λόγο, ενώ ο κινηματογράφος στον ήχο και την εικόνα. Στη συνέχεια, μελετώνται οι βασικές αρχές και οι μηχανισμοί διασκευής ενός λογοτεχνικού έργου. Κατά τη διαδικασία της μεταφοράς, ο δημιουργός αποφασίζει αν θα παραμείνει περισσότερο ή λιγότερο πιστός στο λογοτεχνικό έργο ανάλογα με την πρόθεσή του. Σε κάθε περίπτωση το δημιούργημα του θα είναι ένα νέο, πρωτότυπο έργο. Στη συνέχεια επιχειρείται μια συγκριτική μελέτη του μυθιστορήματος Το Νησί της Χίσλοπ με την τηλεοπτική του μεταφορά στο ομότιτλο σήριαλ της Παπαοικονόμου. Στο δημιουργικό μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η μεταφορά του μυθιστορήματος Μια νύχτα του Αυγούστου της Χίσλοπ σε μορφή σεναρίου ενός επεισοδίου που αποτελεί ένα εναλλακτικό τέλος για το σήριαλ Το Νησί.
  • The aim of this dissertation (thesis) is to look through the process of adaptation (transfer) of literature works for the television or the cinema. First and foremost, the relation between literature and cinema which are two narrative arts having both similitaries(analogies) and differences is searched. Their main difference relies on the mean which they use, since literature is based on written language while the cinema/T.V. on sound and picture. Secondly, the basic principles and the mechanisms of adaptation(transfer) of a work of literature are studied. During this process the creator decides whether he/she will remain more or less faithful to the literature work, depending on his/her intention. In any case, his/her creation will be a new original work. Furthermore, a comparative study of Hislop’s novel Τhe Island with the T.V. adaptation of the same-titled serial by Papaikonomou is attempted. Lastly, in the creative part of the dissertation, the adaptation(transfer) of Hislop’s novel One August Night in the form of one-episode script, constituting an alternative end of the serial The Island is presented.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές