Μεταπολεμική πεζογραφία και ιστορική πραγματικότητα. Η περίπτωση του Άρη Αλεξάνδρου στο μυθιστόρημα Το Κιβώτιο

Post-war prose and historical reality. The case of Aris Alexandrou in the novel The Box (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δασκαλογιαννάκης, Εμμανουήλ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. Ταχοπούλου, Ολυμπία
 8. Μεταπολεμική Πεζογραφία | Post-war Prose | Σχέση Ιστορίας Λογοτεχνίας | The interaction between literature and history | Πολιτικό Μυθιστόρημα | Political Novel | Ιστορικό Μυθιστόρημα | Historical Novel | Άρης Αλεξάνδρου | Aris Alexandrou | Το κιβώτιο | Mission Box | Μνήμη - Τραύμα - Βίωμα | Memory - Trauma - Experience
 9. 45
 10. 3
 11. 0
 12. Tzara, Tr., (2008). «Διάλεξη για το Dada», (Λιόντος, Σ. μτφ.) (απόσπασμα). Στο Π. Αποστολή (φιλολογική επιμ.), Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας – Ανθολόγιο Κριτικών Κειμένων. Πάτρα: ΕΑΠ, (σσ. 274-278).
  • Κατά τη «Μεταπολεμική Περίοδο» μπορεί να εντοπιστεί μια σχέση αλληλεπίδρασης της ιστορικής πραγματικότητας με τη λογοτεχνική παραγωγή, όπως και του κοινωνικού/πολιτικού περιβάλλοντος με τον συγγραφέα. Ποια στοιχεία της Ιστορίας επηρεάζουν τη Λογοτεχνία και πώς η Λογοτεχνία μπορεί να επηρεάσει την ανάγνωση της ιστορικής πραγματικότητας μιας δεδομένης εποχής; Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να εξετάσουμε για να ορίσουμε τη σχέση αλληλεπίδρασης της μεταπολεμικής πεζογραφίας με την ιστορική πραγματικότητα της ίδιας εποχής; Ποιες εκφάνσεις της παραπάνω σχέσης θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστούν σε μελλοντική έρευνα; Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η παρουσίαση των παραπάνω σχέσεων και αλληλεπιδράσεων, όπως εντοπίζονται στο εμβληματικό -τουλάχιστον για την εποχή του- μυθιστόρημα Το Κιβώτιο, του συγγραφέα Άρη Αλεξάνδρου. Αρχικά, ορίζεται το ιστορικό πλαίσιο της εποχής που εξετάζεται και παρουσιάζονται τα κοινά χαρακτηριστικά αλλά και οι αποκλίσεις της μεταπολεμικής λογοτεχνίας. Στη συνέχεια ορίζεται το πλαίσιο για τη σχέση Ιστορίας και Λογοτεχνίας και μέσα από τη βιβλιογραφία διασαφηνίζονται θεωρητικοί προβληματισμοί. Τέλος, εξετάζεται η σχέση του συγγραφέα με την εποχή του, όπως και ποια στοιχεία της σχέσης μπορούν να εντοπιστούν στο μυθιστόρημα και επιβεβαιώνονται από το θεωρητικό πλαίσιο που έχει οριστεί νωρίτερα. Στο δημιουργικό μέρος της εργασίας παρουσιάζεται ένα διήγημα, στο οποίο είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία της ιστορίας και της πολιτικής και τοποθετείται στη σύγχρονη ιστορική πραγματικότητα. Μέσα από την -κυρίως ελληνική- σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, θα προσπαθήσω να προσεγγίσω τις απαντήσεις, στους παραπάνω προβληματισμούς για τη σχέση Ιστορίας και Λογοτεχνίας με έργο αναφοράς Το Κιβώτιο, του Άρη Αλεξάνδρου, και τέλος, θα διατυπώσω τις δικές μου προτάσεις και συμπεράσματα. Βασική στόχευση, είναι η διασαφήνιση του θεωρητικού πλαισίου και των παραγόντων που ορίζουν τη σχέση ιστορίας και λογοτεχνίας και το πώς αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται στο μυθιστόρημα που εξετάζεται. Ακόμα, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν περαιτέρω οι προεκτάσεις των παραπάνω σχέσεων, με σκοπό να οριστεί το πλαίσιο, όπου αυτές θα προσεγγιστούν και βιωματικά στο δεύτερο μέρος της εργασίας, με παραγωγή Δημιουργικής Γραφής.
  • During the "Post-War Period" a relation of interaction between the "Historical Reality" and the "Literary Production" can be identified as well as of the social / political environment and the author. What elements of History influence Literature and how can Literature influence society's perception of the Historical Reality of a given era? What characteristics should we consider in order to define the relationship between post-war prose and the historical reality of the same period? Which aspects of the above relationship would be interesting to consider in future research? The aim of this thesis is the presentation of the above relationships and interactions, as found in the emblematic -at least for his time- novel Mission Box, by the author Aris Alexandrou. First, the historical context of the era is defined, which examines and presents the common features and the discrepancies of the post-war literature. The framework for the relationship between History and Literature is then defined and theoretical considerations are clarified through the simple literature. Finally, the author's relationship with his time is examined, as well as what elements of the relationship can be found in the novel and confirmed by the theoretical framework defined earlier. In the second part there are two short stories in which the elements of history and politics are characteristic and are placed in the modern historical reality. Through the -mainly Greek- relevant bibliography and articles, I will try to approach the answers to the above concerns about the relationship between History and Literature with the reference work Mission Box, by Aris Alexander, and finally, I will formulate my own suggestions and conclusions, after analyzing the conclusions that will emerge from the above. Expected results are the clarification of the theoretical framework and the factors that define the relationship between history and literature and how these elements appear in the novel under consideration. Also, to further investigate the extensions of the above relations depending on the conclusions that will emerge and finally to apply, after combining the above results practically, with the production of Creative Writing.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές