Μαθαίνοντας τη γραμματική της Α΄ Δημοτικού μέσω της ψηφιακής αφήγησης

 1. MSc thesis
 2. Αγγελοπούλου, Ιωάννα
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. Μπράτιτσης, Θαρρενός
 8. Ψηφιακή αφήγηση | γραμματική | παραμύθι | εκπαιδευτική πρόταση-παρέμβαση
 9. 2
 10. 43
 11. 20
 12. 1
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τη γραμματική της Α’ Δημοτικού μέσω της ψηφιακής αφήγησης που σκοπεύει εκτός από τη μάθηση, στη ταυτόχρονη ψυχαγωγία και ευημερία των μαθητών. Στο πρώτο θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται εννοιολογικά η γραμματική, η αφήγηση, το παραμύθι και η ψηφιακή αφήγηση. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται εννοιολογικές έννοιες, ορισμοί, είδη, στάδια, χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των παραπάνω θεμάτων. Στο δεύτερο δημιουργικό μέρος παρουσιάζεται η πρόταση για τη διδασκαλία της γραμματικής της Α' δημοτικού με ψηφιακή αφήγηση. Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια του λογισμικού photostory δημιουργήθηκε μία ψηφιακή αφήγηση με στόχο την εισαγωγή, σύλληψη, επεξεργασία και αξιολόγηση της ανάγνωσης και γραφής του ει σε μαθητές της Α΄ δημοτικού. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά σε ερωτήσεις που τους τέθηκαν σχετικές με την αφήγηση. Στη συνέχεια ακολούθησαν δραστηριότητες ανάγνωσης και σωστού τονισμού όπου κι εκεί ανταποκρίθηκαν θετικά. Τις επόμενες μέρες διδάχθηκαν κι άλλα δίψηφα. Η γνώση των παιδιών βασίστηκε στη ψηφιακή αφήγηση, καθιστώντας την ένα εύκολο κι εύχρηστο εργαλείο εκπαίδευσης. Στο τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα σχετικά με την επιλογή της πρότασης διδασκαλίας.
  • This dissertation aims to present the grammar of primary school through digital storytelling that aims in addition to learning in the simultaneous entertainment and well-being of students. The first theoretical part presents conceptually grammar, narration, fairy tale and digital narration. More specifically, conceptual concepts, definitions, types, stages, characteristics and advantages of the above topics are presented. The second creative part presents the proposal for the teaching of grammar A' elementary with digital narration. More specifically, with the help of photostory software, a digital narrative was created to introduce, understand, edit and evaluate the level of reading and writing of the two-digit number in primary school children. The students answered positively to the questions related to the narration. This was followed by reading and proper stress activities where they responded positively. In the following days, other diphthongs were taught. The children's knowledge was based on digital storytelling, making it an easy and handy educational tool. At the end, the conclusions regarding the choice of the teaching proposal are presented.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.