Από το πανί στην οθόνη: Ο Καραγκιόζης μέσα από την ψηφιακή αφήγηση

 1. MSc thesis
 2. Μαμάση, Ειρήνη
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. Τζιφόπουλος, Μενέλαος
 8. Μακρή, Αικατερίνη | Καπλάνης, Αναστάσιος
 9. ψηφιακή αφήγηση | Καραγκιόζης
 10. 4
 11. 34
 12. 18
 13. περιέχει: πίνακες και εικόνες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία φέρει τον τίτλο «Από το πανί στην οθόνη». Το όλο εγχείρημα αποτελεί μια προσπάθεια εναλλακτικής ψηφιακής επαφής με το παραδοσιακό Θέατρο Σκιών. Το παραδοσιακό σκηνικό του πανιού (μπερντές) συναντά την οθόνη, ένα νέο σκηνικό απόλυτα συνυφασμένο με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Στην εργασία ερευνάται η σύζευξη του Θεάτρου Σκιών-Καραγκιόζη με την Ψηφιακή Αφήγηση στο μάθημα της θεατρικής αγωγής. Το πρώτο μέρος της εργασίας είναι το θεωρητικό κομμάτι και παρουσιάζει την ιστορία του Καραγκιόζη, καθώς και τους βασικούς ήρωες και την ένταξη του θεάτρου σκιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα παρουσιάζονται θεωρητικά στοιχεία για την έννοια της Ψηφιακής Αφήγησης και τη σχέση της με την εκπαίδευση. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, που αφορά το δημιουργικό-ερευνητικό μέρος, παρουσιάζεται η διδακτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο μάθημα της θεατρικής αγωγής και παρακολούθησαν οι μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης Δημοτικού. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αφορούν τον Ψηφιακό Καραγκιόζη και τους τρόπους αξιοποίησής του σύμφωνα με τα σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία. Συγκεκριμένα, οι μαθητές έπαιξαν ψηφιακό Καραγκιόζη, δημιούργησαν μια ψηφιακή ιστορία στο Photo Story 3, έγραψαν σε Microsoft Word το δικό τους θεατρικό σενάριο και ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο των ΤΠΕ. Διερευνάται αν η ψηφιακή αφήγηση ενισχύει τα κίνητρα των μαθητών/τριων για μάθηση, συνεργασία και δημιουργικότητα. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις οκτώ διδακτικές ώρες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό σενάριο.
  • The present master’s dissertation is entitled "From the cloth to the screen". The whole project is an attempt at alternative digital contact with the traditional Shadow Play. The traditional setting of the cloth (berths) meets the screen, a new setting completely intertwined with technological developments. The work investigates the coupling of the Shadow Theater-Karagiozis with Digital Narration in the course of theatrical education. The first part of the work is the theoretical part and presents the story of Karagiozis, as well as the main heroes and the integration of the shadow theater in primary education. At the same time, theoretical data on the concept of Digital Storytelling and its relation with education are presented. The second part of the work, which concerns the creative-research part, presents the teaching intervention that took place in the course of theatrical education and was attended by the students of the 4th grade of elementary school. The educational activities concern the Digital Karagiozis and the ways of its utilization according to the modern methodological tools. Specifically, the students played digital Karagiozis, created a digital story in Photo Story 3, wrote their own theatrical script in Microsoft Word and got in touch with the ICT world. It explores whether digital storytelling enhances students' motivation for learning, collaboration and creativity. Finally, the conclusions that emerged from the eight teaching hours during which the educational scenario took place are presented.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.