Ποίηση και ποιητική στον Μικρό ναυτίλο (1985) του Οδυσσέα Ελύτη και πρόταση δημιουργικής γραφής

Poetry and poetics in Odysseus Elytis’ The Little mariner (1985) and creative writing proposal (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΥΦΟΔΗΜΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 8. ΝΙΚΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ
 9. Ελύτης | Elytis | Μικρός ναυτίλος | Little mariner | πρισματική ποίηση | prismatic poetry | μυθολογία του Αιγαίου | Aegean mythology
 10. 35
 11. 1
 12. Οδυσσέας Ελύτης, Ο άγγελος της Αστυπαλαίας (κολάζ 1966)Οδυσσέας Ελύτης, Όνειρο της πέτρας (κολάζ 1977)
  • Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία απαρτίζεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, το θεωρητικό, συνιστά μια μελέτη της ποιητικής σύνθεσης του Οδυσσέα Ελύτη Ο Μικρός ναυτίλος, στην οποία ο ποιητής ενσωματώνει το ποιητικό εργαστήρι του και αποκαλύπτει τις συντεταγμένες της ποίησής του. Οι θεωρητικές θέσεις του μελετώνται σε άμεση συνάρτηση με τα θεωρητικά του κείμενα, τα οποία περιλαμβάνονται στους τόμους Ανοιχτά Χαρτιά, Εν Λευκώ και Συν τοις άλλοις, στο οποίο εμπεριέχονται συνεντεύξεις από το 1942-1992. Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, τα οποία επεξεργάζονται τους βασικούς πυλώνες της ποίησης του Ελύτη: την έννοια του ποιήματος-σύμπαντος ή ηλιακού συστήματος στο οποίο ενσωματώνονται οι φραστικές μονάδες αυτοδύναμης ακτινοβολίας και δίνουν πρισματική μορφή στον λόγο· την προσωπική μυθολογία του ποιητή, τη μυθολογία του Αιγαίου, για τη δημιουργία της οποίας χρησιμοποίησε από την παράδοση τον μηχανισμό της μυθογένεσης και όχι τις μορφές της μυθολογίας, σε συνάρτηση με τη θεωρία των αναλογιών και την αρχή της διεύρυνσης και σύμπτυξης της ποιητικής στιγμής· τη λειτουργική σύνδεση της γλώσσας με τον μύθο, την αναζήτηση της καταγωγής της ποιητικής γλώσσας σε μια «αδαμιαία πρωτογλώσσα», καθώς και τη χρήση της ποιητικής μεταγλώσσας και της μεταγλωσσικής ποίησης από έναν γλωσσοκεντρικό ποιητή με στόχο την ανασύνθεση της πραγματικότητας· τέλος, διερευνάται η πνευματική συγγένεια του Ελύτη με τη Σαπφώ, τον Ρωμανό τον Μελωδό, τον Ανδρέα Κάλβο και τον Διονύσιο Σολωμό μέσω της μετάγγισης του λόγου τους στον Μικρό ναυτίλο και τη συνάντηση σε βασικά θέματα ποιητικής. Το δεύτερο μέρος, το δημιουργικό συνιστά μια πρόταση τριών αυτοτελών μυθοπλαστικών αφηγήσεων είδει ενυπνίων. Η μυθοπλασία τοποθετείται στο πλαίσιο της μυθολογίας του Αιγαίου και άπτεται βασικών θεματικών του Ελύτη, όπως η αθωότητα, η παιδική ορατότητα, ο έρωτας, ο θάνατος, το όνειρο, ο νησιωτισμός, το φαινόμενο του αντικατοπτρισμού. Το όνειρο αποτελεί στοιχείο κομβικό της ποίησης του Ελύτη για την προσέγγισης της δεύτερης κατάστασης της ζωής. Ως όχημα για το πέρασμα από την πραγματικότητα στην κατάσταση του ονείρου λειτουργεί η φωτογραφία, η οθόνη κινηματογράφου και τα κιάλια.
  • This dissertation consists of two parts. The first part, the theoretical one, is a study of the poetic synthesis of Odysseus Elytis, The Little mariner, in which the poet incorporates his poetic lab and reveals the coordinates of his poetry. His theoretical standpoints are studied in conjunction with his theoretical texts, which are included in the volumes Open Papers, Carte Blanche and Syn tois allois, the latter of which includes his interviews from 1942-1992. The theoretical part consists of four chapters, which investigate the basic pillars of Elytis’ poetry: the concept of the poem-universe or solar system, in which the phrasal units of self-powered radiation are embodied and give the prismatic form to the discourse; the personal mythology of the poet, the Aegean mythology, for the creation of which he made use of the traditional mechanism of mythogenesis and not the actual characters of mythology, in conjunction with the theory of analogies and the principle of expansion and retraction of the poetic instance; the functional connection of the language with the myth, the search for the origins of the poetic language in an “ Adam’s proto-language”, as well as the use of the poetic metalanguage and metalinguistic poetry by a language-centred poet aiming at the reconstruction of reality; finally, we investigate the spiritual relationship of Elytis with Sappho, Romanos the Melodist, Andreas Kalvos and Dionisios Solomos, through the transfusion of their discourse in Τhe Little Mariner and their convergence in basic poetic themes. The second part, the creative one, consists of a proposal of three autonomous fictional narrations in the form of dreams. The fictional narrative is rooted in the Aegean mythology and touches upon some basic themes of Elytis, such as innocence, child vision, love, death, dream, island-ism, the reflection phenomenon. The dream is a crucial element in Elytis’ poetry pertaining to the approach of the second state of life. The vehicles for the transition from the reality to the state of dream are photography, the cinema screen and the binoculars.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.